Publons

platforma pre ResearcherID a profil autora

Platforma Publons slúži vedecko-výskumným pracovníkom ako ich osobný vedecký profil. Umožňuje vedcom prezentovať seba, produkty vlastnej publikačnej činnosti a ďalšie svoje pôsobenie v oblasti vedy a výskumu.

Platforma Publons bola založená v roku 2012 na Novom Zélande, pričom pôvodne slúžila výhradne k zaznamenávaniu recenzentskej a redakčnej činnosti vedecko-výskumných pracovníkov. V júli 2017 platformu prevzal Clarivate Analytics a v nasledujúci rok bol Publons rozšírený o možnosť pridávania publikácií, ktoré sú indexované vo Web of Science (prípadne pochádzajú z iných zdrojov).

Obrázok 1 Úvodná stránka Publons

Clarivate Analytics tak spravovalo až dve platformy, ktoré slúžili vedcom k zaznamenávaniu svojej činnosti. Platforma ResearcherID umožňovala autorom zhromažďovať informácie o svojich prácach, Publons zas slúžil najmä k evidencii recenzentskej a redakčnej činnosti. Pre zjednodušenie práce s profilmi sa spoločnosť Clarivate Analytics rozhodla platformu ResearcherID zrušiť a vedecké identifikátory prepojiť s platformou Publons. V priebehu apríla 2019 prebehla migrácia verejných profilov z platformy ResearcherID na Publons.

Publons je odvtedy primárne prepojený s Web of Science, umožňuje vedcovi pridávať svoje práce, zároveň však naďalej plní tiež funkciu evidencie recenzentskej činnosti a pôsobenia v redakčných radách časopisov. Identifikátor ResercherID, ktorý slúži k tomu, aby autori identifikovali svoje práce vo WoS, je tak od roku 2019 autorom prideľovaný na základe registrácie na platforme Publons. Publons je dostupný na webovej adrese www.publons.com.

Obrázok 2 Verejný profil výskumníka

Registrácia na platforme Publons je jednoduchá a bezplatná, vyžaduje len základné údaje – meno, priezvisko a emailovú adresu. Následne je nutné verifikovať registráciu potvrdzovacím emailom. Po potvrdení emailu je autor oprávnený vykonávať zmeny vo svojom profile.

Obrázok 3 Private Dashboard – profil výskumníka po prihlásení

Autor môže do profilu doplniť základné informácie o sebe a svojej výskumnej činnosti – uviesť afiliáciu, alternatívne formy mena, krajinu, odbor v ktorom pôsobí a prípadne aj pridať svoju fotografiu. Publons je taktiež  možné prepojiť so svojim ORCID účtom (ORCID slúži ako univerzálny vedecký identifikátor, platforma ORCID sa nachádza na webovej adrese www.orcid.org).

Ďalej vie vedec doplniť do profilu záznamy svojich publikácií, ktoré sú indexované v citačnej databáze Web of Science (poprípade doplniť profil aj o publikácie, ktoré sa nachádzajú na iných platformách). Vďaka prepojeniu s WoS sa autorovi následne vo verejnom profile Publons zobrazia publikácie spolu s počtom citácií a h-indexom. Po prebratí záznamov z Web of Science bude autorovi pridelené ResearcherID. Publons umožňuje tiež podrobnejšie prezeranie informácií o článku. Dostupné je napríklad spomínané počítanie citácií z Web of Science Core Collection alebo aj informácie o altmetrikách článku.

Podrobný návod na zriadenie profilu Publons, ako aj na správu publikácií a prepojenie s ORCID nájdete v priloženom dokumente.

Autor môže v rámci svojho profilu vykonať niekoľko nastavení súkromia – napr. môže zakázať zobrazovanie h-indexu na svojom verejnom profile.

Ako už bolo spomínané, platforma Publons naďalej obsahuje aj informácie o recenzentskej a redakčnej činnosti vedcov. Vo verejnom profile Publons môžeme nájsť informácie o recenzentskej práci výskumníka, ktoré sa zväčša obmedzujú na informáciu o názve časopisu, pre ktorý vedec recenzoval. Ak to dovoľuje politika časopisu, a v prípade súhlasu autora, je možné nechať zobraziť aj ostatné údaje (ako napr. názov recenzovaného článku, prípadne i zverejniť recenzentov posudok). V Publons sa tak dá prostredníctvom možnosti „Browse-Journals“ overiť, akú majú jednotlivé časopisy politiku uverejňovania informácií o recenznej činnosti. Informácie o tejto politike sa nachádzajú v profile konkrétneho časopisu. V profile časopisu sú dostupné aj iné základné údaje o časopise, ako napríklad vydavateľ, počet pridaných recenzentských posudkov do Publons a podobne.

Svoju recenzentskú činnosť môže vedec do profilu dopĺňať niekoľkými spôsobmi:

  1. Pridať recenziu manuálne po prihlásení na svoj Publons profil
  2. Preposlať ďakovný email z recenzného konania na emailovú adresu reviews@publons.com
  3. Ak výskumník recenzoval pre tzv. partnerské časopisy (vybrané časopisy, ktoré s platformou Publons spolupracujú) – už pri posielaní recenzentského posudku sa systém autora automaticky spýta, či si želá pridať recenziu do Publons (v prípade kladnej odpovede je presmerovaný na prihlásenie do Publons). Ak chce výskumník využívať túto možnosť pridávania recenzií, je nutné mať nastavený profil tak, aby bolo povolené automatické pridávanie recenzií – „Automatically add reviews from partnered journals“
  4. Nastaviť si vo svojom Publons profile automatickú aktualizáciu recenzií z partnerských časopisov a doplniť profil o recenzie aj spätne – cez „Automatically add reviews from partnered journals“ (rovnako ako v predchádzajúcom prípade sa aj táto možnosť vzťahuje len na recenzie, ktoré boli vykonané pre tzv. partnerské časopisy).

Na stránkach Publons môžeme nájsť tiež rôzne ocenenia a k nim priradené certifikáty, ktoré si autori môžu zo stránky stiahnuť. Certifikáty Publons prideľuje na základe verejne uvádzaných cien, ktorými sú napríklad Excellent reviewer, Highly cited, Top peer reviewer a podobne.

Publons ponúka tiež online kurz pre recenzentov s názvom Publons Academy. Tento kurz pozostáva z 10 modulov. V rámci týchto modulov sa výskumníci, predovšetkým pomocou sledovania krátkych videí, zoznamujú s problematikou recenzentskej činnosti. Publons Academy slúži k tomu, aby si výskumníci zdokonalili svoje zručnosti pri písaní recenzných posudkov, získali prehľad o procese recenzného konania a spojili sa priamo s redaktormi časopisov, ktorí hľadajú odborníkov k recenzovaniu článkov.

Zoznam použitej literatúry

Publons [online]. Clarivate Analytics Company [cit. 2019-10-28]. Dostupné na: https://publons.com/about/home/

Lenka Džimová, Ústredná knižnica SAV

lenka.dzimova@savba.sk