Knižničné fondy

Knižničný fond sa buduje univerzálne, tvorí ho viac ako 579 tisíc knižničných jednotiek kníh, periodík, e-bookov a ďalších základných dokumentov zo všetkých vedných odborov, v rôznych jazykoch, ďalej encyklopedická literatúra, literatúra interdisciplinárneho zamerania, vysokoškolské učebnice, vedecké práce vydané v SAV a krásna literatúra.


Knižničný fond ÚK SAV sa delí nasledovne:

Knihy

Knižnica sa zameriava hlavne na slovenskú produkciu. Tá je zastúpená nie len v oblasti vedeckých a odborných dokumentov, ale aj v oblasti detskej literatúry, voľnočasovej literatúry, učebníc a krásnej literatúry, takže každý čitateľ si v knižnici nájde to svoje.

Knižnica poskytuje aj rozsiahly fond zahraničnej literatúry. Zahraničnú literatúru získava knižnica výberovo zo všetkých vedných odborov, najmä z oblasti spoločenských vied. Knižnica má bohatý fond najmä českej produkcie, ale má taktiež zastúpene dokumenty vo všetkých svetových jazykoch (angličtina, nemčina, francúzština, ruština). Vo fonde knižnice nájdete aj raritnejšie jazyky ako čínština, arabčina, osetčina, latinčina, holandčina či azerbajdžančina.

Knižnica disponuje aj pomerne rozsiahlym fondom historických kníh a rukopisov zo 16. -19. storočia, ktorý je prístupný v študovni rukopisov a starých tlačí na Konvetnej 15 (budova Lyceálnej knižnice). V prípade záujmu o návštevu, prosíme, kontaktuje: Ivona Kollárová, +421 2 54416202, ivona.kollarova@savba.sk

Časopisy, noviny a iné periodiká

ÚK SAV má fond periodík orientovaný hlavne na slovenskú produkciu, so zameraním najmä na odborné a vedecké periodiká. Fond knižnice obsahuje taktiež periodiká, určené širokej verejnosti ako sú denníky, voľnočasové a iné. Knižnica sprístupňuje aj zahraničné odborné a vedecké periodiká, najmä z Českej republiky, zastúpené sú tiež iné krajiny ako: USA, Poľsko, Čína, Nemecko či Japonsko.

Periodika vo fonde ÚK SAV sa delia na dva druhy: dochádzajúce periodiká a viazané ročníky.

                Dochádzajúce periodiká sú posledné dva ročníky periodík (aktuálny dochádzajúci + predchádzajúci ročník). Tieto sú voľne prístupné v študovni na Klemensovej 19 (nenachádzajú sa ešte v online katalógu).

                Viazané ročníky periodík sú staršie ročníky, ktoré boli zviazané ako celok, a tak sú aj požičiavané. Tieto periodiká nájdete v online katalógu a na jednotlivé ročníky si čitateľ môže dať žiadanku v katalógu.

E-knihy a CD

Knižnica vo svojom fonde uchováva e-booky dvoma spôsobmi: na hmotných nosičoch (CD a DVD), ktoré sú v sklade na Klemensovej, a v podobe vzdialeného prístupu.

E-knihy, ktoré má knižnica vo svojom fonde ako trvalý nákup, sú integrované v online katalógu. E-knihy, ktoré sú súčasťou predplatených databáz sú vyhľadateľné cez vyhľadávacie okno určené e-dokumentom. V oboch prípadoch musí byť čitateľ registrovaný cez Vzdialený prístup HAN.

V prípade, ak kniha obsahovala ako prílohu CD, tak CD je katalogizované samostatne, a je tak nutné si dať na neho osobitnú žiadanku.

Uloženie fondov a sprístupnenie

Knižnica požičiava svoje dokumenty absenčne a prezenčne.

Prezenčne (v priestoroch študovne) – knižnica umožňuje prezeranie nasledujúcich typov dokumentov, iba vo svojich priestoroch: periodiká, knihy v študovni, fond historických kníh a rukopisov na Konventnej.

Absenčne (na domov) – všetky knihy mimo tých čo sú uvedené vyššie.

 

 


 

Nenašli ste niečo v našom fonde? Môžete využiť možnosť podania akvizičného návrhu. Ak to bude v našich možnostiach a Vami navrhovaný dokument bude zodpovedať profilu našej knižnice, tak ho zakúpime a o jeho dostupnosti Vás budeme informovať.