REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

ÚK SAV poskytuje samoobslužné reprografické služby s využitím skenera umiestneného v priestoroch študovne ÚK SAV a samoobslužné reprografické služby použitím kopírovacieho prístroja, ktorý je umiestnený vo vstupných priestoroch knižnice. Samoobslužné skenovanie dokumentov je bezplatné a digitálne kópie môžu byť zhotovené len z dokumentov vo fonde knižnice. Zhotovovanie kópií použitím kopírovacieho stroja je odplatnou službou v zmysle cenníka vlastníka technického zariadenia, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste v knižnici.

 

Reprografické služby sa poskytujú v súlade s ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorského zákona). Kópie zo starých a vzácnych tlačí je možné zhotoviť len v ochrannom režime v zmysle zásad poskytovania starých a vzácnych tlačí, ktoré sú súčasťou knižničného poriadku. Už je nový Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon