SLUŽBY KNIŽNICE

VÝPOŽIČNÉ SLUŽBY

Výpožičné služby patria medzi základné knižnično-informačné služby a poskytujú sa registrovaným používateľom formou absenčných a prezenčných výpožičiek.

ŠTUDOVŇA

ÚK SAV má dve študovne, kde poskytuje prezenčné výpožičné služby. v študovni na Klemensovej ul. je možné využívať internetové a počítačové služby.

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

ÚK SAV poskytuje samoobslužné reprografické služby s využitím skenera umiestneného v priestoroch študovne ÚK SAV.

MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA

V prípade, že potrebuje dokument, ktorý sa vo fonde ÚK SAV nenachádza, je možné požiadať o výpožičku knihy (skenu) prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

REŠERŠE

Rešerš je vypracovanie bibliografie (zoznamu literatúry) o určitej téme, problematike, osobe a pod. Rešeršné služby sú určené pre vedeckých pracovníkov, ktorí potrebujú vyhľadať literatúru k svojmu výskumu, ale aj pre študentov vysokých škôl, ktorí píšu záverečné práce.

KONZULTAČNÉ SLUŽBY

Konzultačné služby sú v Ústrednej knižnici SAV poskytované 2 spôsobmi – osobne a online.