Profil verejného obstarávateľa

Povinné zverejnenie zadávania zákazky v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Identifikácia (verejného) obstarávateľa:
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
Klemensova 19
814 67 Bratislava

Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Sliacky
IČO: 00587001
DIČ: 2021354973
IČ DPH: nie je registrovaným platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000000563/8180

telefón: +421 2 5292 1733