MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ SLUŽBA A
MEDZINÁRODNÁ MEDZIKNIŽNIČNÁ VÝPOŽIČNÁ

V prípade, že potrebuje dokument, ktorý sa vo fonde ÚK SAV nenachádza, je možné požiadať o výpožičku knihy (skenu) prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Ak sa dokument nenachádza na území Slovenska, je možné požiadať o sprostredkovanie výpožičky prostredníctvom medzinárodnej výpožičnej služby.

MVS je poskytovaná len registrovaným používateľom knižnice s platným čitateľským preukazom, s vysporiadanými záväzkami.

Výpožičku dokumentov z iných knižníc sprostredkúvame len v prípade, že sa dokument nenachádza v inej knižnici v rámci Bratislavy.

O MVS je potrebné požiadať na základe:

– online formulára,

– alebo vypísať formulár, priamo v knižnici.

V rámci MVS je možné požiadať o:

– výpožičku knihy,

– o kópiu z časti dokumentu (kópia článku v časopise, kapitoly z knihy..).

Čas, ktorý je potrebný na vybavenie žiadosti o MVS, závisí od viacerých faktorov. Dokument je zvyčajne dostupný do týždňa od podania žiadanky (zo Slovenska), niekedy to môže byť aj niekoľko týždňov (najmä pri zahraničných výpožičkách).

O dostupnosti dokumentu bude čitateľ informovaný e-mailom. Dĺžku výpožičky určuje knižnica, z ktorej sme dokument pre čitateľa vyžiadali. Zvyčajne je možné požiadať o predĺženie výpožičnej lehoty, no je potrebné tak spraviť pred jej uplynutím.

MVS pre knižnice

Ak knižnica nevlastní dokument, o ktorý má jej čitateľ záujem, je možné požiadať o výpožičku dokumentu z fondu ÚK SAV. Knižnica tak urobí objednaním dokumentu z katalógu alebo vyplnením formulára, ak je potrebná kópia z dokumentu .

Zahraničné knižnice žiadajú o MMVS prostredníctvom e-mailu.

MVS pre ústavy

Ak pracovník potrebuje dokument, ktorý sa vo fonde ÚK SAV nenachádza, ale je inde v Slovenskej knižnici, postupuje rovnako ako je uvedené vyššie (online žiadanka, tlačivo).

Ak pracovník potrebuje dokument, ktorý je možné vypožičať len zo zahraničia, je potrebné vyplniť toto tlačivo (v prípade, že dokument objednáva cez svoj ústav). 

Medziknižničná výpožičná služby je poskytovaná v rámci SR bezplatne.

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba je spoplatnená podľa aktuálneho Cenníka.

fORMULáR MVS a MMVS