Ochrana osobných údajov

Informácie a prístup k osobným údajom

 (§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov)

Informácie pre dotknutú osobu

Prevádzkovateľ:

Ústredná knižnica SAV
Klemensova 19
814 67 Bratislava
IČO: 00587001
Tel.: +421 2/52921733
mail: michal.sliacky@savba.sk

Zodpovedná osoba:

Ing. Táňa Mončáková, mail: tana.moncakova@savba.sk

Účel spracovávania osobných údajov:  poskytovanie knižnično-informačných služieb
Právny základ spracovávania: § 18 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Príjemca osobných údajov:
Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin
IČO: 36138517

Osobné údaje dotknutej osoby sa neprenášajú do tretích krajín.

Doplňujúce informácie:
Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, pokiaľ je dotknutá osoba aktívnym používateľom knižnice.
Po skončení účelu spracúvania sa prevádzkovateľ zaväzuje, že zabezpečí likvidáciu osobných údajov, a to najneskôr do 24 mesiacov. Dovtedy osobné údaje používa na štatistický účel (§ 78 ods. 8).

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby  aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
Práva dotknutej osoby sa riadia § 21 až § 28 zákona č. 18/2018 Z. z.

Dotknutá osoba má právo:

– na prístup k spracúvaným údajom,
– na opravu a aktualizáciu jej osobných údajov. Aktuálnosť údajov verifikuje zamestnanec knižnice na základe predloženia občianskeho preukazu (v prípade cudzincov pasu alebo relevantného preukazu totožnosti),
– na výmaz osobných údajov (na zabudnutie) – Dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých
relevantných okolností. Vymazanie údajov prevádzkovateľ zaručuje najneskôr do 24 mesiacov potom, čo dotknutá osoba ukončila aktívnu registráciu v knižničnom systéme;
– na obmedzenie spracúvania – Za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená požiadať, aby sa prestali používať jej osobné údaje, ale s následkom možného obmedzenia knižničnoinformačných služieb;
– na prenosnosť údajov – Za určitých okolností má dotknutá osoba právo na poskytnutie jej osobných údajov v truktúrovanom strojovo čitateľnom a bežne používanom formáte za účelom ich prenosu inému prevádzkovateľovi;
– namietať – Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej
spracúvať;
– namietať použitie na priame marketingové účely; tým nie je dotknutá komunikácia prevádzkovateľa s používateľom formou automaticky generovaných mailových informácií súvisiacich so stavom osobného konta používateľa knižnice (stav žiadaniek, rezervácie,
upomienky),
– podať návrh na začatie konania podľa § 100,
– a iné.

Osobné údaje dotknutej osoby nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovania
vrátane profilovania.

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou (viď vyššie) , ktorá je potrebná na realizáciu knižnično-informačných služieb zo strany prevádzkovateľa dotknutej osobe; ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje, prevádzkovateľ jej nemôže poskytnúť knižnično-informačné služby.