Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied (ÚK SAV) je vlastníkom a správcom unikátnych zbierok historických kníh a rukopisov.

Sú využívané nielen domácimi, ale aj zahraničnými bádateľmi. Kvalitu informačných služieb v 21. storočí určuje ponuka digitálnych služieb. 

 Digitalizácia historických zbierok má v knižnici viac ako pätnásťročnú kontinuitu a jej výsledkom sú desiatky zdigitalizovaných dokumentov. Vo väčšine prípadov ide o unikátne pamiatky a pramene, nosiče autentických historických informácií. Stratégia má dva konvergentné piliere: na jednej strane sú to potreby a očakávania bádateľov a na druhej strane je to koncepcia ochrany. V istom bode sa oba stretávajú a vytvárajú víziu, dynamické priority digitalizácie unikátnych dokumentov ako prvkov európskeho a svetového kultúrneho dedičstva sprístupňovaných v nadinštitucionálnom digitálnom bádateľskom prostredí.

Príťažlivosť digitálneho sprístupňovania dát spočíva aj v tom, že prekračuje inštitucionálne hranice a vedie ku globálnym projektom, inovatívnej spolupráci a partnerstvám. Aj vďaka nemu je ÚK SAV okrem iného členom konzorcia Manuscriptorium – medzinárodnej digitálnej knižnice písomného kultúrneho dedičstva.

Uchovávanie digitálnych dát má však aj svoje úskalia a nevyriešené problémy, o ktorých laická verejnosť nevie veľa. Pamäťové inštitúcie hľadajú spôsoby, ako bezproblémovo zabezpečiť úplnosť dát a prístup k nim. Hľadajú viac istoty, že budúce generácie budú môcť kópie otvoriť, prečítať, použiť a uchovávať ďalej.

Takúto možnosť ponúka napríklad aj inovatívna bezmigračná technológia digitálneho filmu, ktorú dnes vyvíja a sprostredkúva medzinárodná spoločnosť PiqlFILM-GO. PiqlFilm – nano-film s otestovanou životnosťou minimálne 500 rokov – spolu s technológiou ukladania a čítania dát je holistickým prístupom k ochrane digitálnych dát. Keď sa pri tomto využijú aj digitálne repozitáre spĺňajúce pravidlá OAIS (Open Archival Information System), technológia sa stane komplexným, samo-dokumentujúcom riešením zabezpečujúcim budúci prístup k najhodnotnejším dátam.

V prvej etape spolupráce sa Ústredná knižnica SAV stala pilotným partnerom spoločnosti. Pripravila „balík“ digitálnych kópií (dosiaľ uložených len na záložných diskoch a serveroch) spolu s metadátami, ktoré samotné kópie na úložisku sprevádzajú a popisujú nielen dokumenty a zbierky, ale aj pohnútky ich digitalizácie. Spoločnosť PiqlFILM-GO sa potom postarala o jeho zápis na film. V ďalšej fáze sme sa zoznámili so spôsobom čítania a sprístupňovania dát z filmu a z možnosti komplexného riešenia digitálneho archívu na platforme PiqlConnect.

Práve takáto platforma by mohla byť v budúcnosti možnosťou, ako aktualizovať a modernizovať ochranu a sprístupňovanie a ako aj naplniť digitalizačné vízie a zámery sprístupňovať historické pramene v univerzálnom virtuálnom bádateľskom prostredí.

Obrázok: Preberanie digitálneho filmu, na ktorom sú trvalo uložené vybrané historické dokumenty ÚK SAV.

Na fotografii zľava: Mgr. Michal Sliacky, riaditeľ ÚK SAV; doc. Mgr. Ivona Kollárová, Odbor podpory vedy ÚK SAV a Ladislav Hodinka zo spoločnosti PiqlFILM-GO