Zásady poskytovania
medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) a
medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS)
v Ústrednej knižnici SAV

  • Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

Medziknižničná výpožičná služba je knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument alebo jeho časť z knižničného fondu inej knižnice na území Slovenskej republiky. Táto služba je poskytovaná, ak sa žiadaný dokument, časť dokumentu nenachádzajú ani vo fonde ÚK SAV ani iných bratislavských knižníc.

  • Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS)

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba je knižnično-informačná služba, prostredníctvom ktorej knižnica pre svojho používateľa získava knižničný dokument alebo jeho časť z knižničného fondu inej knižnice mimo územia Slovenskej republiky. Pri výpožičke sa postupuje podľa právneho poriadku dodávajúcej krajiny. Táto služba je poskytovaná v prípade, že sa požadovaný dokument nenachádza v knižniciach SR.

  • MVS a MMVS sú poskytované:

– registrovaným používateľom ÚK SAV s platným čitateľským preukazom (s vysporiadanými záväzkami),

– knižniciam, ktoré majú pridelené ID a heslo,

– ústavom SAV.

  • MVS a MMVS pre registrovaných používateľov

Používateľ ÚK SAV môže požiadať knižnicu o sprostredkovanie výpožičky dokumentu (alebo o kópiu dokumentu), ak sa dokument nenachádza v jej fonde, ani vo fonde inej bratislavskej knižnice. (V opodstatnených prípadoch môže ÚK SAV udeliť výnimku a dokument z inej knižnice vyžiadať aj keď dokument vlastní (napr. je dlhodobo nezvestný).)

Používateľ ÚK SAV môže požiadať knižnicu o sprostredkovanie výpožičky dokumentu zo zahraničia (alebo o kópiu dokumentu), ak dokument nie je možné získať na Slovensku.

O dokument (alebo o kópiu časti dokumentu) požiada prostredníctvom žiadanky, ktorú nájde na webe ÚK SAV alebo ju fyzicky vypíše a tlačivo odovzdá pracovníkovi výpožičných služieb.

E-mailom sa komunikujú iba informácie týkajúce sa MVS/MMVS.

Žiadanka musí mať vyplnené všetky bibliografické údaje, ktoré sa týkajú požadovaného dokumentu, kontaktné údaje, príp. fakturačné údaje pri MMVS. Údaje musia byť vyplnené presne a podrobne.

Vždy je potrebné uviesť, či používateľ žiada len o MVS alebo i o MMVS. Tiež je potrebné uviesť, či si želá rezerváciu dokumentu, ak by nebol momentálne dostupný.

Na jednej žiadanke je možné žiadať len o jednu výpožičku alebo o jednu kópiu z dokumentu. Akceptované sú len žiadanky vyplnené prostredníctvom formulára ÚK SAV.

Podaním, resp. zaslaním žiadanky sa žiadosť o MVS/MMVS stáva záväznou a čitateľ je povinný plniť si záväzky, ktoré sú spojené s vybavením žiadosti (napr. poplatky).

Pri výpožičkách kníh z iných knižníc sa riadime výpožičným poriadkom knižnice, od ktorej je dokument sprostredkovaný. Od sprostredkujúcej knižnice závisí aká je dĺžka výpožičky dokumentu, možnosť predĺženia, čas dodania žiadaného dokumentu.

Pokiaľ má čitateľ záujem o prolongáciu požičaného dokumentu je potrebné, aby o predĺženie výpožičky požiadal 3 dni pred vypršaním výpožičnej lehoty. Ak sprostredkujúca knižnica povolí predĺženie, čitateľ s tým bude oboznámený. Ak predĺženie nebude možné, čitateľ je povinný priniesť dokument v stanovenom pôvodnom termíne.

  • MVS pre knižnice

Knižnice môžu ÚKSAV požiadať o výpožičku dokumentov (kópiu z dokumentov) pre svojich čitateľov, pokiaľ daný dokument nevlastnia.

Každá knižnica, ktorá chce využívať služby ÚK SAV, musí byť v knižnici registrovaná. Žiadosť o registráciu do knižnice je potrebné zaslať e-mailom (knizmmvs°savba.sk) a uviesť základné údaje  – názov inštitúcie, adresa, e-mail, telefónne číslo, kontaktná osoba. Následne je knižnici pridelené ID a heslo do katalógu ÚK SAV.

Objednávanie kníh

Knižnice si dokumenty objednávajú len prostredníctvom online katalógu ÚKSAV. Po prihlásení do katalógu má používateľ, teda i knižnica, možnosť objednávať si knihy a tiež ich prolongovať. Knihy je možné predĺžiť max. dvakrát. Výpožičná lehota na knihu je oznámená pri doručení knihy a naraz je možné mať na konte najviac 20 exemplárov.

Objednávanie kópii z časti dokumentu

Pri objednávaní kópie z periodika alebo knihy je potrebné vyplniť formulár, ktorý sa nachádza na webstránke ÚK SAV.

Kópie poskytuje vo forme xerokópií alebo oskenovaných kópií, ktoré zasiela prostredníctvom emailu. Ak knižnica obdrží oskenovaný článok/dokument e-mailom, je povinná ho pre svojho čitateľa vytlačiť. Voľným šírením elektronickej kópie by mohlo dôjsť k rozporu s autorským zákonom.

  • MVS a MMVS pre ústavy

MVS pre ústavy je poskytovaná za rovnakých podmienok ako pre ostatných registrovaných používateľov. Ak žiada ústav (ústavná knižnica) dokument, ktorý vo fonde nemáme, vyžiada ho prostredníctvom formulára, ktorý nájde na webe ÚK SAV alebo vyplní formulár fyzicky a odovzdá ho pracovníkovi výpožičných služieb.

MMVS pre zamestnancov ústavov SAV zabezpečuje špeciálna knižnica ústavu. Ak ústav knižnicu nemá, zadávateľ žiadanky musí mať vopred súhlas štatutárneho orgánu/zodpovednej osoby ústavu, teda odsúhlasenú objednávku platenej služby. Žiadanka je dostupná na webe ÚK SAV.  Faktúra za túto službu bude vystavená po realizácii služby.

Medziknižničná výpožičná služba je poskytovaná bezplatne, medzinárodná medziknižničná výpožičná služba je spoplatňovaná podľa aktuálneho Cenníka ÚK SAV.

 


[1] Medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu definuje Zákon o knižniciach 126/2015 z.z., §17