REŠERŠNÉ SLUŽBY

Rešerš je vypracovanie bibliografie (zoznamu literatúry) o určitej téme, problematike, osobe a pod. Rešeršné služby sú určené pre vedeckých pracovníkov, ktorí potrebujú vyhľadať literatúru k svojmu výskumu, ale aj pre študentov vysokých škôl, ktorí píšu záverečné práce.

Rešeršné služby sú v knižnici ÚK SAV určené pre registrovaných čitateľov. Manipulačný poplatok za vypracovanie rešerše je podľa Cenníka platného od 1. 11. 2022 do dvoch týždňov (v pracovné dni) 5€ a do 48 hodín (v pracovné dni) 10€. Asistované rešerše v priestoroch ÚK SAV ostávajú naďalej bezplatné. Platba sa vykonáva vopred.
 

Platba za rešerš:

Platbu za rešeršné služby môžete uhradiť dvoma spôsobmi a to:
  • osobne v ÚK SAV alebo
  • platbou na účet knižnice na IBAN: SK83 8180 0000 0070 0066 5418 a následným zaslaním potvrdenia o úhrade na mail: knizrese@savba.sk . 
 

U nás v knižnici vám vieme poskytnúť dve formy rešerší. Buď si po uhradení poplatku vypíšete on-line formulár a naši pracovníci vám vypracujú rešerš na základe zadaných kritérií, alebo vám bezplatne poskytneme tzv. asistovanú rešerš, kedy s vami knihovník osobne v priestoroch knižnice vyhľadáva potrebné zdroje. Výhodou asistovanej rešerše je, že viete usmerňovať knihovníka, čo je a čo nie je pre vás relevantné. Taktiež sa viete takto zlepšiť vo využívaní elektronických informačných zdrojov a naučíte sa o stratégii rešeršovania.

Rešerše tvoríme z viacerých zdrojov, v závislosti od témy a vašich kritérií. Vieme vyhľadať literatúru z nášho on-line katalógu, zo súborného katalógu knižníc (kis3g), z licencovaných elektronických zdrojov a tiež voľne dostupných zdrojov na internete. 

V prípade veľkého množstva žiadostí sa môže doba predĺžiť (neplatí pre expresné vypracovanie do 48 hodín).

 

Ako správne vyplniť žiadosť o rešerš?

Téma rešerše by mala obsahovať celý názov záverečnej práce, alebo výskumnej otázky, ktorej sa má týkať.

Kľúčové slová sú najdôležitejšie pre správne vypracovanie rešerše. Ide o slová, ktoré definujú tému rešerše. Treba uviesť kľúčové slová nielen obsiahnuté v názve témy, ale aj také ktoré s nimi súvisia, všetky synonymá a odvodené termíny. Ak požadujete zdroje aj z iných jazykov, uveďte kľúčové slová aj v cudzom jazyku. Je to z toho dôvodu, že niektoré odborné termíny nie je možné prekladať doslovne a majú zaužívané určité ekvivalenty, čo našim pracovníkom uľahčí vyhľadávanie.

Študijný odbor je dôležitý preto, lebo na niektoré témy sa dá pozerať z pohľadu viacerých odborov. Preto zadaním študijného odboru vieme vybrať tie zdroje, ktoré sú relevantné pre vás.

 

Kontaktná osoba:

Bc. Peter Štefek

peter.stefek (at) savba.sk