Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity (INDED)

Ústredná knižnica SAV je spoluriešiteľom projektu Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity (INDED)

APVV – 15 – 0554

Výsledky prispejú k poznaniu vedeckých a kultúrnych transferov v uplynulých storočiach a mali by vlastne overiť hypotézu o „integrovaní vzdelaneckej komunity na území dnešného Slovenska do širších vzdelaneckých sietí“. K jej verifikácii bude smerovať výskum, identifikácia a sprístupnenie prameňov dokladujúcich tento proces a stav. Výskumným problémom projektu je „materiálová dokumentácia konkrétnych prejavov vedeckej korešpondencie a výmeny informácií a poznatkov medzi našimi vzdelancami, ktorí majú vzťah s našou vedou, kultúrou, politikou, hospodárstvom a vzdelávaním so vzdelancami iných krajín“.

Projekt je interdisciplinárny a uskutočňuje sa v odboroch: Historické vedy a archeológia, Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty).

V historiografickej rovine je strategickým cieľom projektu „prehodnotenie a dokumentovanie miesta neformálnej vedeckej komunikácie vzdelancov ako súčasti kultúrnej tvorby v Európe“.

Výstupy projektu budú zamerané na inovatívne sprístupnenie poznatkov o vedeckej komunikácii a intelektuálnom dedičstve novoveku širšej verejnosti a odbornej komunite. Výskumným problémom projektu je materiálová dokumentácia konkrétnych prejavov vedeckej korešpondencie a výmeny informácií a poznatkov medzi našimi vzdelancami so vzdelancami iných krajín. Špecifickým výskumných problémom projektu je digitalizácia a atraktívna prezentácia určitých dokumentov pre širokú verejnosť.

Projekt má národnú a európsku dimenziu a umožňuje zapojenie  do akcie COST IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500 – 1800 (A digital framework for multi-lateral collaboration on Europes intellectual history)

Charakter výskumu: Aplikovaný výskum

Začiatok riešenie projektu: 1. 7. 2016

Koniec riešenia projektu: 30. 6. 2020

Riešitelia: Žilinská univerzita v Žiline – Fakulta humanitných vied, Historický ústav SAV, Ústredná knižnica SAV