LEGISLATíVA

Knižničný zákon

Zákon č. 126/2015 Z. z.

Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-126

Komentovaný výklad

zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Vyhláška

Vyhláška č. 201/2016 Z. z.

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-201

Autorský zákon

Zákon č. 185/2015 Z. z.

Autorský zákon

(v znení č. 125/2016 Z. z., 215/2018 Z. z., 306/2018 Z. z.)

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185