ŠTAtút

Štatút špeciálnej knižnice

Zákon č. 126/2015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a
o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014
Z. z. v § 4, ods. 2 jasne hovorí, aké sú práva a povinnosti zriaďovateľa knižnice.

„(2) Zriaďovateľ knižnice alebo zakladateľ knižnice je povinný

a) vydať zriaďovaciu listinu, zakladateľskú listinu alebo štatút knižnice, v ktorých určí
zameranie, špecializáciu a pôsobnosť knižnice; v jej názve musí byť slovo knižnica“.

Štatút špeciálnej knižnice by mal teda obsahovať tieto základné informácie:

  • Kto vydáva štatút. V našom prípade riaditeľ ústavu SAV.
  • Komu sa poskytujú služby knižnice. Môže to byť odborná verejnosť alebo len zamestnanci ústavu.
  • Aký má knižnica fond, aké sú jej úlohy a aké poskytuje služby. Zameranie fondu je špecifické pre jednotlivé odbory, úlohou takejto knižnice je
    v prvom rade uspokojovanie knižnično-informačných potrieb zamestnancov ústavu
    a okrem základných služieb, môže knižnica poskytovať aj iné služby, ako napr. mvs,
    reprografické služby, rešeršné…