Kroky pri vyraďovaní dokumentov
z knižničného fondu

  1. Vymenovanie vyraďovacej komisie.
  2. Podanie návrhu na vyradenie dokumentov. Súčasťou je zoznam vyradených dokumentov s uvedením dôvodu vyradenia.
  3. Zapísanie dokumentov do zoznamu úbytkov.
  4. Odpísanie dokumentov v prírastkovom zozname.
  5. Dokumenty ponúknuť knižniciam s konzervačnou funkciou – SNK a ULIB a taktiež ÚK SAV (odporúčame si od nich vyžiadať i spätné stanovisko – i negatívne). Možno ponúknuť i iným knižniciach (dobrovoľné, napr. na infolib.sk).
  6. Knižnica s konzervačným fondom, ak je právnickou osobou určenou podľa osobitného predpisu,2) je povinná odpovedať na ponuku podľa § 4 ods. 2 písm. i) a § 14 ods. 6 najneskôr do 60 kalendárnych dní od doručenia ponuky. Pokiaľ sa knižnice do 60 dní nevyjadria, je možné knihy zlikvidovať.

Riadime sa Vyhláškou MK SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach.

Bližšie § 2, ods. 5-9 a § 5.

Adresy, kam zaslať zoznamy vyradených dokumentov:

Slovenská národná knižnica v Martine

Námestie Jozefa Cígera Hronského 1

036 01  Martin

e-mail: akvizicia@snk.sk

 

Univerzitná knižnica v Bratislave

Michalská 1

814 17  Bratislava

e-mail: knihy@ulib.sk

 

Ústredná knižnica SAV

Klemensova 19

814 67  Bratislava

e-mail: lukas.vician@savba.sk

Zoznam úbytkov

Vyradený knižničný dokument sa odpisuje záznamom v zozname úbytkov (Vyhláška č. 201/2016, § 2, ods. 5).

Zoznam úbytkov možno nájsť aj v sieti predajní ŠEVT.

Knihu úbytkov si môžeme vytvoriť sami – obsahuje zoznam vyraďovacích čísel a ako príloha je konkrétna vyraďovacia zápisnica.