Revízia knižničného fondu

Revízia knižničného fondu sa vykonáva v zmysle zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ustanovenia Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach

Na základe zákona č. 126/2015 Z. z., bližšie definovaná v § 14., ods. 2 sa revízia vykonáva:

a) pravidelne, tak, že komplexná revízia knižničného fondu sa uskutoční 

  1. do 50 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých päť rokov,
  2. do 100 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých desať rokov,
  3. nad 100 000 knižničných dokumentov v úplnosti každých 15 rokov, pričom sa môže uskutočňovať formou čiastkových revízií.

b) mimoriadne, ak

  1. revíziu nariadi zriaďovateľ knižnice alebo zakladateľ knižnice,
  2. treba zistiť skutočný stav knižničných dokumentov, najmä po mimoriadnej udalosti alebo premiestnení knižnice.

Pre knižnice v KIS SAV to znamená, že pravidelná revízia fondu je vykonávaná každých 5 rokov (v niektorých ojedinelých prípadoch – každých 10 rokov).

Každá knižnica je povinná vykonávať revíziu knižničného fondu. Jej cieľom je fyzicky porovnať reálny stav knižničných dokumentov, ktoré sú uložené v depozite (na policiach, v sklade) alebo sú vo výpožičnom procese s evidovaným počtom knižničných jednotiek.

Revíziu knižničného fondu vykonáva revízna komisia. Revízna komisia je zložená najmenej z troch členov. O výsledku revízie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia revíznej komisie.

Zápisnica obsahuje:

a) záznam o časovom úseku vykonania komplexnej revízie, čiastkovej revízie alebo mimoriadnej revízie,

b) mená a priezviská členov revíznej komisie,

c) spôsob vykonania revízie,

d) rozsah revízie, najmä označenie časti revidovaného knižničného fondu ,a počet revidovaných knižničných dokumentov,

e) zistené skutočnosti,

f) návrh na odstránenie nedostatkov zistených revíziou, lehotu na odstránenie nedostatkov zistených revíziou a prílohu so zoznamom knižničných dokumentov navrhnutých na vyradenie.