PRE KNIHOVNíKOV

Knižnično-informačnú sieť SAV (KIS SAV) tvorí sieť špeciálnych knižníc ústavov SAV, ktoré poskytujú knižnično-informačné služby svojmu zriaďovateľovi (pracovníkom ústavu) a s jeho súhlasom aj verejnosti. Nakoľko ústavné knižnice SAV napomáhajú uspokojovaniu informačných a vedeckovýskumných potrieb najmä zamestnancom ústavu, zodpovedá tomu aj skladba špecializovaných knižničných fondov a rozsah poskytovaných služieb. Knižnice sa líšia nie len špecializovaným zameraním fondu a veľkosťou, ale i stavom a (automatizovaným) spracovaním. KIS SAV tvorí približne 50 ústavných knižníc.

V súlade so svojim zameraním a poslaním plnia ústavné knižnice viaceré úlohy:

  • odborne spracúvajú, ochraňujú, uchovávajú a sprístupňujú knižničný fond,
  • poskytujú základné a špeciálne knižničné služby,
  • zabezpečujú evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov pre svojich pracovníkov,
  • a iné.

Kontaktná osoba:

Natália Pastorková
Vedúca metodiky a prierezových činností

Pracovisko: Dúbravská cesta 9, Bratislava (Patrónka)

Telefónne číslo: +421 2
54793831

E-mail: knizpast(at)savba.sk