De Gruyter

Full-textová multiodborová databáza „De Gruyter Complete Journal Package“ vydavateľstva De Gruyter.

Z celkového počtu titulov časopisov (viac ako 900) je 381 časopisov prístupných na báze ročného predplatného a 565 časopisov je s otvoreným prístupom (open access), pričom veľká väčšina časopisov (860) je vydávaná v anglickom jazyku.

Časopisy sú recenzované medzinárodnou skupinou expertov, čím je zabezpečená vysoká odborná kvalita každého článku.

Databáza zahŕňa časopisy z oblasti fyziky, matematiky a štatistiky, geografie, geológie, biológie, medicíny, chémie, filozofie a etiky, historických vied, knihovníctva a informačných štúdií, judaistiky, politológie, architektúry a dizajnu, umenia, hudby, medzinárodných
vzťahov, obchodu a ekonómie, práva, religionistiky, teológie, sociológie, demografie, klasických jazykov a literatúry, lingvistiky, techniky, inžinierstva a počítačových vied.

Adresa

https://www.degruyter.com/

Vydavateľ

De Gruyter

Jazyk

Anglický

Obsah

Multiodborová

Retrospektíva

 od roku 1995 (dopĺňaná priebežne)

Poznámky

Prístup k plným textom, vyhľadávacie funkcie, prezeranie jednotlivých čísel časopisov. Archívny typ databázy, tzv. moving wall 2-5 rokov.