Citačná databáza WOS a SCOPUS

Jedným z najpoužívanejších spôsobov hodnotenia vedca (autora), presnejšie  jeho publikačných vedeckých výstupov, je sledovanie a analýza citácií.

V prostredí SAV sa zapisujú citácie na práce autorov do databázy publikačnej činnosti a ohlasov, pričom organizácie SAV vyvíjajú maximálne úsilie, aby táto databáza bola budovaná v úplnosti. Preberajú sa aj citácie z WoS Core Collection a Scopus. Pokrytie však závisí predovšetkým od precíznosti samotného autora, ako dôsledne svoje citácie sleduje a podklady na ich zápis odovzdáva spracovateľovi publikačnej činnosti v ústave. To je dôležité hlavne vo vedných odboroch, ktorých informačné zdroje sú v menšej miere indexované v celosvetových citačných databázach.

Štatistiky ohlasov podľa jednotlivých kategórií pre potreby hodnotenia osôb a inštitúcií v SAV, ale aj pre potreby osobných kariérnych postupov vedeckých pracovníkov, sú potom bez problémov generované z databázy publikačnej činnosti a ohlasov v SAV, kde sú zapisované bez autocitácií, t. j. bez citácií autora a spoluautorov práce.

V prostredí svetovej vedy sa na vytváranie citačných analýz využívajú scientometrické citačné databázy Web of ScienceScopus a metriky, ktoré tieto platformy produkujú.

Citačná analýza je však presná do tej miery, ako presné sú údaje o citovaných a citujúcich dokumentoch v databáze indexovaných. Znalostná báza je vo WoS a Scopus rozdielna, problémy môžu robiť neúplné alebo pomiešané autorské profily, rôzne formy zápisu mena autora či názvu inštitúcie (afiliácie) v dokumentoch, či diakritika pri vyhľadávaní.  Tieto nedostatky možno sčasti odstrániť používaním trvalých identifikátorov a spravovaním vlastných profilov samotnými autormi.

Tiež si treba uvedomiť, že prostredníctvom jednoduchého vyhľadávania prác a citácií autora podľa mena nie je možné nájsť v databáze citácie na práce, ktoré v databáze nie sú indexované, ale citácie na ne (citujúce práce) v databáze sú. Autor teda reálne môže mať napr. vo WoS viac citácií, ako ukazuje jeho základný citačný report. Takéto citácie nie sú zarátané ani v H-indexe autora, ktorý sa v citačnom reporte uvádza.  

 

Web of Science

Základný popis (o WOS a produktoch Clarivate Analytics)

 

Web of Science je globálna a multidisciplinárna citačná databáza. Databáza Web of Science môže byť považovaná za výsledok snaženia Eugena Garfielda, ktorý je autorom prvého citačného indexu Science Citation Index (SCI).

V súčasnosti platformu Web of Science spravuje spoločnosť Clarivate Analytics. Web of Science pozostáva z viacerých citačných indexov a obsahuje viac než 1,7 bilióna citačných referencií a cez 159 miliónov záznamov. Súčasťou Web of Science sú napríklad citačné indexy Web of Science Core Collection, BIOSIS Citation Index, Russian Science Citation Index, biomedicínska databáza Národnej lekárskej knižnice MEDLINE a ďalšie iné (všetky prístupné databázy a indexy môžete vidieť na obrázku).

Obsah databázy WoS v roku 2020

 

Spoločnosť Clarivate Analytics okrem Web of Science spravuje rôzne iné nezávislé, ale navzájom prepojené bibliografické databázy a produkty. Prostredníctvom spoločnej webovej stránky http://apps.webofknowledge.com sa používateľ vie dostať ku všetkým hlavným produktom spoločnosti Clarivate Analytics. Medzi základné produkty (okrem citačnej databázy Web of Science) patria:

 • Current Contents Connect – CCC (databáza karentovaných časopisov),
 • InCites (nástroj na bibliometrické analýzy a hodnotenie krajín, inštitúcií a vedných oblastí),
 • Journal Citation Reports – JCR (databáza slúžiaca k bibliometrickému hodnoteniu a porovnávaniu vedeckých časopisov),
 • Essential Scientific Indicator – ESI (databáza umožňujúca hodnotenie a porovnávanie krajín, inštitúcií a vedných oblastí),
 • EndNote (citačný manažér – nástroj na tvorbu a správu bibliografických záznamov a citácií)
 • Publons (platforma pre Researcher ID, profily vedcov a odborných recenzentov) a
 • Kopernio (nástroj umožňujúci zautomatizovaný prístup k plným textom z predplatených a voľne dostupných zdrojov).

Všetky z uvedených produktov okrem InCites sú pre používateľov ÚK SAV prístupné.

 

Návody a pomôcky na používanie Web of Science Core Collection:

https://clarivate.libguides.com/woscc/basics alebo

https://clarivate.libguides.com/europe/cz_sk (v slovenskom alebo českom jazyku)

 

Scopus

Základný popis

Scopus je multiodborová citačná a abstraktová databáza spoločnosti Elsevier. V súčasnosti  Scopus obsahuje viac ako 75 miliónov záznamov. Indexovaných je viac než 24 600 aktívnych titulov (napr. recenzovaných časopisov, knižných sérií) a cca 194 000 kníh (napr. monografií).

Tematicky je databáza rozdelená na štyri hlavné oblasti:

 • Prírodné vedy
 • Spoločenské vedy
 • Fyzikálne vedy
 • Vedy o zdraví

Obsah databázy Scopus podľa jednotlivých oblastí vedy v roku 2019

 

Databáza Scopus je zdrojom dát ďalšieho produktu spoločnosti Elsevier, ktorým je SJR – SCImago Journal & Country Rank.

Návody a pomôcky na používanie Scopus:

https://service.elsevier.com/app/answers/list/c/10545/supporthub/scopus/