Oceňovanie špičkových publikácií v SAV

Oceňovanie špičkových publikácií v SAV

 

Predsedníctvo SAV zavedením ocenení „Špičkové publikácie SAV“ chce ohodnotiť úspechy vedeckých pracovníkov, ktorým sa podarilo preniknúť do vedeckých časopisov mimoriadnej prestíže, ako sú tie z rodiny Nature a pod., zverejniť práce s mimoriadne vysokým počtom citácií v medzinárodne akceptovaných a viditeľných databázach, alebo vydať špičkové vedecké monografie v renomovaných vydavateľstvách všeobecne rešpektovaných medzinárodnou vedeckou komunitou. Tento typ ocenenia si nenárokuje na úplnosť pokrytia špičkového výskumu v SAV a nechce nahrádzať Ceny SAV, ktorých váhu a výberovosť chce P SAV naopak posilniť. Každoročným oceňovaním špičkových publikácií chceme stimulovať a ohodnocovať medzinárodnú viditeľnosť výskumu v SAV.“ [1]

Pravidlá oceňovania špičkových prác určuje Predsedníctvo SAV v ročnej metodike výberu a ohodnotenia, teda zatiaľ nejde o dlhodobo stanovené kritériá; výška odmeny rovnako závisí od aktuálnych finančných možností SAV v danom roku. Avšak kategórie špičkových publikácií a proces ich výberu môžeme popísať.

Oceňované sú publikácie vykazované v predchádzajúcom roku:

  1. Špičkové vedecké publikácie v časopisoch
  1. a) ktoré sú indexované v databáze Scimago Journal & Country Rank [2] a ktoré predstavujú jedno percento časopisov s najvyšším SJR číslom (rok metriky je rok predchádzajúci roku vydania publikácie) v príslušnej Scimago vednej oblasti (27 vedných oblastí), pričom článok musí byť indexovaný vo WoS alebo Scopus;

Výber časopisov spadajúcich do 1% s najvyšším SJR vo vedenej oblasti pripravuje ÚK SAV manuálne, pričom v každej vedenej oblasti vychádza z celkového počtu časopisov a poradia časopisov zoradených podľa SJR od najvyššej hodnoty po najmenšiu. Výber je zaokrúhľovaný vždy hore. Ak je v oblasti 321 časopisov, do 1% zaradí prvé 4.

Zoznam časopisov, ktoré podľa hodnoty SJR v roku 2020 spadajú do 1% časopisov s najvyšším SJR, nájdete tu. Podľa tohto zoznamu sa budú vyberať špičkové práce publikované v roku 2021 na ocenenie v roku 2022.

  1. b) ktoré sú zaradené do databázy Nature Index [3], pokiaľ nie sú zaradené do časti a), pričom indexovaný musí byť konkrétny článok. Táto podkategória je prednostne určená pre disciplíny z oblasti prírodných, lekárskych a technických vied;
  2. c) ktoré sú zaradené do databázy Nordic List [4](Nórskeho registra vedeckých časopisov …) v leveli 2, pokiaľ nie sú zaradené do časti a). Táto kategória je určená prednostne pre disciplíny z oblasti humanitných a spoločenských vied a pre vedy o umení.

Viac o Nórskom registri vedeckých časopisov tu.

  1. Publikácie s mimoriadne vysokým počtom citácií získaných v troch rokoch pred hodnoteným rokom (napr.: v roku 2020 sú oceňované výsledky za rok 2019, pričom rok ohlasu musí byť 2016-2018, keďže ohlasy sa vykazujú s ročným posunom). Citovaná práce nemôže byť staršia ako 10 rokov. Započítavajú sa citácie kategórie 1 a 2 podľa Smernice SAV č. 303/A/2015, u prác zo SSaH aj kategórie ohlasov 3 a 4. Vykazovaný počet citácií sa normuje na priemernú citovanosť článkov vo vednom odbore, prípadne podľa vedného odboru, ktorý je charakterom najbližší. Údaje sa čerpajú vždy z aktuálnej tabuľky o priemernej citovanosti článkov v jednotlivých vedných odboroch podľa Essential Science Indicators [5] (platforma WoS), bez ohľadu na rok vydania citovanej práce.
  2. Špičkové vedecké monografie

Oddelenia vied môžu na oceňovanie v tejto kategórii navrhnúť vedecké monografie, ktoré sa vyznačujú originalitou a mimoriadnym vedeckým prínosom a vyšli v renomovaných, medzinárodnou vedeckou obcou uznávaných vydavateľstvách.

Podklady pre výber špičkových publikácií podľa pravidiel pripravuje Ústredná knižnica SAV na základe výstupov z Centrálnej databázy publikačnej činnosti, pričom ale informuje Predsedníctvo SAV o skutočnostiach, ktoré môžu jeho rozhodnutie ovplyvniť. Napr.: celkový počet autorov (keďže sa oceňujú len práce s kolektívom menším ako 25 autorov), uvedenie afiliácie SAV, prípadne viacerých afiliácií, duplicitné vykazovanie práce autora zo SAV v CREPČ, preukázanie recenzovanosti vedeckej monografie a pod. ÚK SAV vyvinie tiež maximálne úsilie, aby zástupcovia hodnotiteľa mali prístup k plnému textu prác, ktoré sú vo výbere. 

Každé OV môže navrhnúť na ocenenie tri publikácie v každej kategórii, resp. podkategórii. Zvýšiť tento počet v niektorých kategóriách (maximálne na päť) je možné len výnimočne, s prihliadnutím na mimoriadnu kvalitu návrhov. Maximálny počet takto navrhovaných titulov nemôže presiahnuť počet 12 za jednotlivé OV.

Konečný návrh na ocenenie špičkových publikácií vypracováva komisia pozostávajúca z podpredsedu SAV pre vedu, výskum a inovácie, podpredsedu SAV pre financie a legislatívu a podpredsedov pre jednotlivé OV a návrh schvaľuje Predsedníctvo SAV.

[1] Špičkové publikácie SAV – pravidlá 2020

[2] https://www.scimagojr.com

[3] Nature Index

[4] Nordic List

[5] ESI (WoS)