Použitie publikácie z repozitára

Čo nájdete v repozitári SAV a akým spôsobom môžete sprístupnené publikácie použiť?

Repozitár SAV je inštitucionálne úložisko pre dlhodobé uloženie a sprístupnenie publikácií vytvorených zamestnancami niektorého z ústavov Slovenskej akadémie vied. Možnosť sprístupnenia publikácií závisí od posúdenia stavu právnej ochrany, ktorá sa na konkrétnu publikáciu vzťahuje. Hlavným právnym predpisom upravujúcim predpoklady vzniku autorských diel, možnosti ich dovoleného použitia, dobu ochrany, ale aj mnohé iné súvisiace oblasti, je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

V repozitári SAV možno online sprístupniť publikácie, pri ktorých:

  1. uplynula doba ochrany – vzhľadom na rok vydania publikácií aktuálne nedisponujeme touto kategóriou publikácií
  2. organizácia Slovenskej akadémie vied disponuje právami, ktoré ju oprávňujú sprístupniť publikáciu online, a to buď v režime tzv. zamestnaneckého diela alebo na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy

Hlavné možnosti použitia publikácie:

Vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu

Publikáciu, ktorá je dostupná online si môžete stiahnuť a použiť ju pre svoju súkromnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný. Možnosť použitia je obmedzená v tomto prípade samotnou súkromnou potrebou. Po vyhotovení rozmnoženiny teda nie ste oprávnený publikáciu opätovne vydať, sprístupniť publikáciu na inej webovej stránke, resp. vytlačiť a rozdávať verejnosti. V takomto prípade by išlo o zásah do autorského práva.

Citácia

Do autorského práva tiež nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije formou citácie zverejnené dielo alebo jeho časť najmä na účel recenzie alebo kritiky tohto diela. Ide o jednu zo základných výnimiek použitia diela, kedy nie je potrebný osobitný súhlas autora. Základom citácie je použitia časti diela v primeranom rozsahu za účelom napr. ilustrácie názorovej rozdielnosti autorov vo vedeckom diele, článku a pod.; použitie obrázku za účelom znázornenia umeleckého štýlu a pod. Pri použití časti publikácie v rámci citácie je potrebné uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom, obchodným menom alebo názvom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Konkrétne náležitosti citácie možno nájsť v slovenskej technickej norme ISO 690 (01 0197).

Všetky možnosti použitia publikácie kedy nie je potrebný súhlas autora podrobnejšie vymedzuje zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov v časti: Výnimky a obmedzenia majetkových práv.

Verejné licencie

V prípade ak je pri konkrétnej publikácii uvedený odkaz na niektorú z verejných licencií (napr. Creative Commons) je potrebné sa riadiť podmienkami, ktoré sa vzťahujú na uvedenú verejnú licenciu. V tomto prípade je pri názve verejnej licencie dostupný odkaz na znenie licenčných podmienok a zároveň sumarizácia popisujúca hlavné oprávnenia používateľa.