Inštitucionálny repozitár sav

Repozitár SAV je inštitucionálne digitálne úložisko pre dlhodobé uloženie a sprístupnenie publikácií (zamestnaneckých diel) vytvorených zamestnancami niektorej z organizácii Slovenskej akadémie vied, budované v súlade s ustanoveniami Smernice o Inštitucionálnom repozitári SAV. Repozitár je registrovaný v Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR). (Auto)archivácia publikácií v repozitári  je uplatnením zelenej cesty Open Access k výsledkom výskumu SAV realizovaného z verejných zdrojov. Repozitár SAV je prístupný cez Katalóg publikačnej činnosti na stránke Ústrednej knižnice SAV, ktorý obsahuje metadáta (bibliografické záznamy) k publikáciám. Prostredníctvom katalógu môže:
  • autor vkladať svoje publikácie podľa schválenej metodiky pre autora a určovať rozsah použitia autorského diela používateľom (sprístupňovanie). Videonávod Ako nahrať prácu do Inštitucionálneho repozitára SAV nájdete tu.
Prevádzkovateľom repozitára SAV je Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, so sídlom Klemensova 19, 814 67 Bratislava. Partnerom repozitára SAV sú organizácie Slovenskej akadémie vied na základe Zmluvy o spolupráci uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Spracovateľ partnera zodpovedá za vkladanie bibliografických záznamov v súlade s internými predpismi SAV, odbornými knihovníckymi štandardami, ako aj za schvaľovanie autorom vložených publikácií podľa metodiky pre spracovateľa (dostupnej v intranete SAV). Celý proces vkladania a sprístupňovania prác v inštitucionálnom repozitári SAV znázorňuje tento diagram.