Princípy tvorby bibliografických odkazov
podľa ISO 690

Pri tvorbe bibliografických odkazov platí, že bibliografické odkazy VŽDY zarovnávame vľavo vzhľadom na zachovanie predpísaných medzier. Poradie bibliografických odkazov v zozname použitej literatúry je závislé od použitej techniky citovania.

Pri využití Harvardského systému sa  bibliografické odkazy upravujú tak, aby za menom autora nasledoval rok vydania!

Autori

Priezvisko autora sa uvádza verzálkami

Jeden autor: PRIEZVISKO, Meno

Dvaja autori: PRIEZVISKO, Meno a Meno PRIEZVISKO

Traja autori: PRIEZVISKO, Meno, PRIEZVISKO, Meno a Meno PRIEZVISKO

Viac ako traja autori: PRIEZVISKO, Meno et al.

Autorove krstné meno sa dá nahradiť iniciálou (v tom prípade to treba ale aplikovať pri tvorbe všetkých odkazov)

Názvové údaje

Názov aj podnázov sa uvádza kurzívou

Ak sa v citácii vyskytuje zároveň názov časti aj zdrojového dokumentu, kurzívou sa píše len názov zdroja

Rok vydania

Uvádza sa iba raz

Ak rok nie je známy alebo zistený z iného zdroja uvedie sa informácia do hranatej zátvorky: [n. d.] alebo [bez dátumu]

V prípade copyrightu sa rok uvádza aj so symbolom: ©2010

Počet (rozsah) strán

Neuvádza sa v prípade, že sa cituje celá publikácia (kniha)

Uvádza sa pri citovaní časti publikácie – t.j. článku z časopisu, kapitoly z knihy, príspevku zo zborníku

Vydavateľ a miesto vydania

Aj v prípade viacerých existujúcich sa uvádza len prvé miesto vydania a prvý vydavateľ

Interpunkcia

Dvojbodky sa uvádzajú priamo za slovom, bez medzery

Na konci bibliografických odkazov sa uvádza bodka –  okrem prípadu online dokumentov, ktoré obsahujú URL adresu dokumentu (vtedy sa bodka na konci neuvádza)

In: /bez In:

V prípade, že sa cituje kapitola z monografie alebo príspevok zo zborníku sa „In:“ uvádza vždy

V prípade citovanie článku z časopisu sa môže „In:“ vynechať

Numerácia a paginácia

Roč. 5, č. 2, s. 45-56  pri slovenských dokumentoch

Vol. 5, no. 2, p. 45-56 pri dokumentoch v anglickom jazyku

5(3), 45-56

Všeobecný vzor pre tvorbu bibliografických odkazov:

Primárna zodpovednosť. Hlavný názov: Podnázov [Druh nosiča]. Sekundárna zodpovednosť. Vydanie. *Označenie zväzkov seriálových publikácií. Vydavateľské údaje. Časové údaje pre elektronické dokumenty. Edícia. Štandardné číslo. Dostupnosť a prístupnosť elektronických dokumentov. Poznámky.