SIMILARITY CHECK

Čo je to Similarity Check?

Služba poskytovaná spoločnosťou Crossref a zastrešovaná aplikáciou  iThenticate od spoločnosti Turnitin, pomáha editorom prostredníctvom užívateľsky prívetivej aplikácie odhaľovať plagiátorstvo.  Ide teda o antiplagiátorský systém, ktorý poskytuje spätnú väzbu týkajúcu sa podobnosti rukopisu s iným publikovaným akademickým či  všeobecným webovým obsahom. iThenticate zabezpečuje prístup (len na čítanie) k plným textom v databáze na účely porovnania textov a kontroly ich podobnosti.

Zaistenie, aby bol zverejnený iba pôvodný výskum, poskytuje:

  • pokoj pre vydavateľov a autorov, že ich obsah je identifikovaný a chránený,
  • spôsob, ako môžu redaktori vzdelávať svojich autorov a zabezpečiť reputáciu ich publikácie a
  • jasnosť pre čitateľov, pre ktorých publikácia vznikla.

 

Aké sú výhody spojené s používaním Similarity Checku?

Hlavnou východou je budovanie obrovskej databázy publikácií a prác používaním iThenticate, čo vedie do budúcna k vytváraniu čoraz prepracovanejšieho systému, ktorý je a bude účinným nástrojom v boji proti plagiátorským praktikám, ktoré sa stávajú čoraz väčšou „hrozbou“ pre svet vedeckých informácií.

 

Ako môžem získať túto službu na pôde SAV?

Sprístupnenie služby je podmienené uzavretím zmluvy o DOI medzi knižnicou, ktorá službu zabezpečuje a ústavom, ktorý o službu žiada.

Dôležité: O službu môže požiadať aj ústav, ktorý z rôznych dôvodov nežiada o DOI prostredníctvom SAV, avšak pre účely využívania služby Similarity Check bude musieť  s knižnicou uzavrieť mluvu o DOI, z ktorej mu však nevyplýva povinnosť žiadať o pridelenie DOI.

Následne ústav požiada o sprístupnenie služby Similarity Check na knizmesa@savba.sk alebo knizdokt@savba.sk a určí kontaktnú osobu (meno, priezvisko, email) pre túto službu (napr. člena redakčnej rady apod.).

Kontaktnej osobe knižnica zriadi prístup do systému iThenticate a poskytne prvotné informácie a stručný návod, ako pracovať so Similarity Checkom.

Aké sú poplatky za túto službu?

Ročný poplatok za využívanie služby hradí knižnica. Poplatky za dokumenty do 50 strán sa budú zúčtovať podľa platného cenníka spoločnosti Crossref, ktorý nájdete na stránke: https://www.crossref.org/fees/#similarity-check-fees .