Príklady bibliografických odkazov podľa ISO 690 -
bibliografia pre Harvardský systém

Princípy tvorby bibliografických odkazov sú uvedené v praxi na príkladoch, ktoré sú rozdelené na základe typov dokumentov. Jednotlivé príklady majú podobu bibliografických odkazov v použitej literatúre citujúceho dokumentu, ak autor využíva metódu citovania prvého údaja a dátumu (Harvardský systém).

Tlačené knihy, monografie, skriptá, …

Primárna zodpovednosť, rok vydania. Názov: Podnázov. Vydanie. Sekundárna zodpovednosť. Miesto vydania: Názov vydavateľa. Názov edície, číslo edície. ISBN. Poznámky.

*poradie prvkov je stanovené tak, ako má byť uvedené v Zozname bibliografických odkazov (použitej literatúre) pri využití metódy prvého údaja a dátumu

FORET, M., 2011. Marketingová komunikace. 3. akt. vyd. Brno: Computer Press, a. s. ISBN 978-90-251-3432-0.

Ledvinová, J., 2013. Profesionální fundraising: jak se osvobodit od finanční závislosti. Praha: Akademie múzických umění v Praze. Management umění – umění managementu, sv. 2. ISBN 978-80-7331-294-7.

TIMKO, J., SIEKEL, P. a J. TURŇA, 2004. Geneticky modifikované organizmy. Bratislava: VEDA. ISBN 80-224-0834-4.

Príklady uvedenie citácií v texte na začiatku

Príklady uvedenie citácií v texte na konci

Foret (2011)
Ledvinová (2013)
Timko, Siekel a Turňa (2004)
(Foret 2011)
(Ledvinová 2013)
(Timko, Siekel a Turňa 2004)

Elektronické knihy, monografie, skriptá, …

Primárna zodpovednosť, rok vydania. Názov: Podnázov [označenie média]. Vydanie. Sekundárna zodpovednosť. Miesto vydania: Názov vydavateľa. Dátum aktualizácie/revízie [dátum citovania]. Názov edície, číslo zväzku. ISBN. Dostupnosť a prístup

*poradie prvkov je stanovené tak, ako má byť uvedené v Zozname bibliografických odkazov (použitej literatúre) pri využití metódy prvého údaja a dátumu

GAVORA, P. et al., 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu [online]. Bratislava: Univerzita Komenského [cit. 15.03.2020]. ISBN 978–80–223–2951–4. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/

LUCAS, J. et al., 2015. Rare Earths [online]. Elsevier [cit. 7.9.2020]. ISBN 978-0-444-62735-3. Dostupné na: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/C2012002577X

SPEIGHT, J. G., 2005. Lange’s Handbook of Chemistry [online]. London: McGraw-Hill [cit. 2020-06-03]. ISBN 978-1-60119-261-5. Dostupné na: http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_searchType=basic

Príklady uvedenie citácií v texte na začiatku

Príklady uvedenie citácií v texte na konci

Gavora et. al (2010)
Lucas et al. (2015)
Speight (2005)

(Gavora et. al 2010)
(Lucas et al. 2015)
(Speight 2005)

Kapitoly z kníh, monografií, príspevky zo zborníkov, …

Primárna zodpovednosť za príspevok, rok vydania. Názov príspevku. In: Primárna zodpovednosť za zdrojový dokument. Názov zdrojového dokumentu: Podnázov. Vydanie. Sekundárna zodpovednosť za zdrojový dokument. Miesto vydania: Názov vydavateľa, Numerácia, rozsah strán. Názov edície, číslo zväzku. ISBN.

*poradie prvkov je stanovené tak, ako má byť uvedené v Zozname bibliografických odkazov (použitej literatúre) pri využití metódy prvého údaja a dátumu

JOHNOVÁ, R., 2008. Segmentace firem a organizací. In: Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, s. 85-87. ISBN 978-80-247-2724-0.

STRAKA, Ondřej, ŠIMANDL, Miroslav a Jindřich DUNÍK, 2009. Gaussian mixtures proposal density in particle filter for track-before-detect. In: Fusion 2009: the 12th international conference on information fusion. New York: IEEE, s. 270-277. ISBN 978-0-9824438-0-4.

TIBENSKÝ, Ján, 1986. Charakteristika kvantitatívneho a kvalitatívneho rastu pramennej bázy v dielach reprezentantov barokového slavizmu na Slovensku. In: Aktuálne problémy dejín slavistiky. Bratislava: Ústav historických vied SAV, s. 2-20.

KRISTIAN, P., 2009. Získané choroby pečene: vírusové hepatitídy. In: BUNGANIČ, I. et al. Choroby pečene. Prešov: GastroI, spol. s.r.o., s. 167-183. ISBN 978-80-970-1620-3.

Príklady uvedenie citácií v texte na začiatku

Príklady uvedenie citácií v texte na konci

Johnová (2008)
Straka, Šimandl a Duník (2009)
Tibenský (1986)
Kristian (2009)

(Johnová 2008)
(Straka, Šimandl a Duník 2009)
(Tibenský 1986)
(Kristian 2009)

Kapitoly z elektronických kníh, monografií, príspevky z online zborníkov, …

Primárna zodpovednosť za príspevok, rok vydania. Názov príspevku. In: Primárna zodpovednosť za zdrojový dokument. Názov zdroja: Podnázov [označenie média]. Vydanie. Miesto vydania: vydavateľ, Numerácia zdroja, rozsah strán. Dátum aktualizácie/revízie [dátum citovania]. Názov edície, číslo zväzku. ISBN. Dostupnosť a prístup

*poradie prvkov je stanovené tak, ako má byť uvedené v Zozname bibliografických odkazov (použitej literatúre) pri využití metódy prvého údaja a dátumu

ŠUŠOL, J., 2011. Vlastníctvo ako filozofická a sociologická kategória. In: CHUDÝ, A., LICHNEROVÁ, L. a J. ŠUŠOL. Úvod do autorského práva [online]. Bratislava: Stimul, s. 6-10 [cit. 2020-03-24]. ISBN 978-80-8127-029-1. Dostupné na:https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a_projekty/Inwent/chudy_lichnerova_susol_-_uvod_do_autorskeho_prava.pdf

ANTOLÍKOVÁ, E., 2013. Komunitné aktivity knižníc alebo o projekte Komunitná knižnica. In: STASSELOVÁ, S. a J. KOPÁČIKOVÁ, zost. INFOS 2013 [online]. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, s. 6-11 [cit. 2020-03-25]. ISBN 978-80-89586-07-3. Dostupné na: http://www.infolib.sk/files/Novy_portal_infolib_subory/janka_nemethyova/infos_2013/infos_2013_zbornik.pdf

Príklady uvedenie citácií v texte na začiatku

Príklady uvedenie citácií v texte na konci

Šušol (2011)
Antolíková (2013)

(Šušol 2011)
(Antolíková 2013)

Webové sídla a počítačové programy

Primárna zodpovednosť, rok vydania. Názov: Podnázov [označenie média]. Vydanie. Sekundárna zodpovednosť. Miesto vydania: Názov vydavateľa. Dátum aktualizácie/revízie [dátum citovania]. Názov edície, číslo zväzku. ISBN. Dostupnosť a prístup

*poradie prvkov je stanovené tak, ako má byť uvedené v Zozname bibliografických odkazov (použitej literatúre) pri využití metódy prvého údaja a dátumu

Slovenská národná knižnica [online bibliografia], © 2018. Martin: SNK [cit. 2019-10-20]. Dostupné na: https://www.kis3g.sk/

Slovenské centrum fundraisingu [online], © 2009-2019. [cit. 2019-10-20]. Dostupné na: https://www.fundraising.sk/vzdelavanie/

Príklady uvedenie citácií v texte na začiatku

Príklady uvedenie citácií v texte na konci

Slovenská (© 2018)
Slovenské (© 2009-2019)

(Slovenská © 2018)
(Slovenské © 2009-2019)

Staré tlače

Primárna zodpovednosť, rok vydania. Názov: Podnázov. Vydanie. Sekundárna zodpovednosť. Miesto vydania: Názov vydavateľa. Názov edície, číslo edície. ISBN. *Lokácia. Poznámky.

*poradie prvkov je stanovené tak, ako má byť uvedené v Zozname bibliografických odkazov (použitej literatúre) pri využití metódy prvého údaja a dátumu

Tyrnauerischer Schreib-Kalender: auff das Jahr… M.DC.LXXXIII, [1682]. Gedruckt zu Tyrnau: in der Academischen Druckerey durch Matthiam Srnensky. V: Budapešť: MTAK. Signatúra R. 827.

Príklady uvedenie citácií v texte na začiatku

Príklady uvedenie citácií v texte na konci

Tyrnauerischer ([1682])
(Tyrnauerischer [1682])

Články v tlačených časopisoch

Primárna zodpovednosť za príspevok, rok vydania. Názov príspevku. Poznámky k príspevku. In: Názov seriálu: Podnázov. Miesto vydania: vydavateľ, numerácia, rozsah strán. ISSN.

*poradie prvkov je stanovené tak, ako má byť uvedené v Zozname bibliografických odkazov (použitej literatúre) pri využití metódy prvého údaja a dátumu

PIŠÚT, P. a J. PROCHÁZKA, 2019. Pririečna zóna mesta Zvolen na grafických dielach N. W. Lincka z čias Rákociho povstania (1708 – 1711). In: Geografický časopis. 71(4), 297-318. ISSN 0016-7193.

PIŠÚT, P. a J. PROCHÁZKA, 2019. Pririečna zóna mesta Zvolen na grafických dielach N. W. Lincka z čias Rákociho povstania (1708 – 1711). In: Geografický časopis. Bratislava: Geografický ústav SAV, roč. 71, č. 4, s. 297-318. ISSN 0016-7193.

ŠVEDA, M., KRIŽAN, F. a P. BARLÍK, 2019. Využitie lokalizačných dát mobilnej siete v turizme: Kto sú, kedy prichádzajú a kam smerujú zahraniční návštevníci na Slovensku? In: Geografický časopis. 71(3), 203-225. ISSN 0016-7193.

Príklady uvedenie citácií v texte na začiatku

Príklady uvedenie citácií v texte na konci

Pišút a Procházka (2019)
Šveda, Križan a Barlík (2019)

(Pišút a Procházka 2019)
(Šveda, Križan a Barlík 2019)

Články v elektronických časopisoch

Primárna zodpovednosť za príspevok, rok vydania. Názov príspevku: Podnázov. In: Názov seriálu: Podnázov [označenie média]. Miesto vydania: vydavateľ, numerácia, rozsah strán [dátum citovania]. ISSN. Dostupnosť a prístup

*poradie prvkov je stanovené tak, ako má byť uvedené v Zozname bibliografických odkazov (použitej literatúre) pri využití metódy prvého údaja a dátumu

PIŠÚT, P. a J. PROCHÁZKA, 2019. Pririečna zóna mesta Zvolen na grafických dielach N. W. Lincka z čias Rákociho povstania (1708 – 1711). In: Geografický časopis [online]. 71(4), 297-318 [cit. 7.9.2020]. ISSN 2453-8787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2019.71.4.16

PIŠÚT, P. a J. PROCHÁZKA, 2019. Pririečna zóna mesta Zvolen na grafických dielach N. W. Lincka z čias Rákociho povstania (1708 – 1711). In: Geografický časopis [online]. Bratislava: Geografický ústav SAV, roč. 71, č. 4, s. 297-318 [cit. 7.9.2020]. ISSN 2453-8787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2019.71.4.16

ŠVEDA, M., KRIŽAN, F. a P. BARLÍK, 2019. Využitie lokalizačných dát mobilnej siete v turizme: Kto sú, kedy prichádzajú a kam smerujú zahraniční návštevníci na Slovensku? In: Geografický časopis [online]. 71(3), 203-225 [cit. 7.9.2020]. ISSN 2453-8787. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2019.71.3.11

Príklady uvedenie citácií v texte na začiatku

Príklady uvedenie citácií v texte na konci

Pišút a Procházka (2019)
Šveda, Križan a Barlík (2019)

Pišút a Procházka 2019)
(Šveda, Križan a Barlík 2019)

Normy a legislatívne dokumenty

Označenie a číslo normy:rok zavedenia do platnosti, Názov.

Označenie a číslo LD/rok publikovania a skratka dokumentu Názov.

*poradie prvkov je stanovené tak, ako má byť uvedené v Zozname bibliografických odkazov (použitej literatúre) pri využití metódy prvého údaja a dátumu

STN 57 0529:1999, Surové kravské mlieko na mliekarenské ošetrenie a spracovanie.

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

STN ISO 471:1997, Guma.

Zákon č. 475/2005 Z. z. Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

STN EN ISO 20471/A1:2013, Odevy s vysokou viditeľnosťou. Skúšobné metódy a požiadavky.

Zákon č. 203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní.

Kartografické, zvukové a grafické dokumenty, hudobniny, videozáznamy, mikrodokumenty, …

Primárna zodpovednosť, rok vydania. Názov: Podnázov [označenie média]. *Mierka mapy. Vydanie. Sekundárna zodpovednosť. Miesto vydania: Názov vydavateľa. Názov edície, označenie edície. Štandardné číslo.

*poradie prvkov je stanovené tak, ako má byť uvedené v Zozname bibliografických odkazov (použitej literatúre) pri využití metódy prvého údaja a dátumu

kartografický dokument:
Nemecko [mapa], 2011. 1:1 00 000. Bratislava: Mapa Slovakia Plus.

film:
Soľ nad zlato [film na DVD], 2010. Réžia Martin HOLLÝ. Bratislava: Slovenský filmový ústav.

zvukový dokument:
Chorus Salvatoris, 2004. Oslavujte Pána [CD]. Bratislava: LUX.

hudobnina:
SUCHOŇ, Eugen, 1971. Nox et Solitudo [partitúra]. Bratislava: Slovenský hudobný fond.

grafický dokument:
JIROUŠEK, A., [bez dátumu]. Vysoké Tatry [fotografia]. Košice: Agentúra Sáša.

Príklady uvedenie citácií v texte na začiatku

Príklady uvedenie citácií v texte na konci

Nemecko (2011)
Soľ (2010)
Chorus (2004)
Suchoň (1971)
Jiroušek ([bez dátumu])

(Nemecko 2011)
(Soľ 2010)
(Chorus 2004)
(Suchoň 1971)
(Jiroušek [bez dátumu])

Rukopisy, prednášky a osobná komunikácia

Primárna zodpovednosť, Rok. Môže obsahovať pracovnú adresu autora. Názov. Počet strán. Bližší dátum, ak je k dispozícii. Spôsob komunikácie.

*poradie prvkov je stanovené tak, ako má byť uvedené v Zozname bibliografických odkazov (použitej literatúre) pri využití metódy prvého údaja a dátumu

KLIMEK, Matej, 2001. Manažment záznamov na úradoch práce. 25 s. Rukopis.

RANKOV, P., 2017. Informačná a znalostná spoločnosť. 26.03.2017. Prednáška

NOVÁ, Lenka, 2020. Citovanie [elektronická pošta]. Správa pre: Zuzana Zelená. 2020-09-05 [cit. 2020-09-07]. Osobná komunikácia.

Príklady uvedenie citácií v texte na začiatku

Príklady uvedenie citácií v texte na konci

Klimek (2001)
Rankov (2017)
Nová (2020)

(Klimek 2001)
(Rankov 2017)
(Nová 2020)