SLUŽBA SHERPA ROMEO A SHERPA JULIET

 SHERPA ROMEO je online platforma, ktorá vznikla pred 15 rokmi na uľahčenie vedeckej komunikácie medzi autorom článku a vydavateľom časopisu. Služba je veľmi užitočná aj pre knihovníkov, ktorí spracúvajú publikačnú činnosť a budujú napríklad inštitucionálny repozitár ako podporu tzv. zelenej cesty v otvorenom prístupe (OA). Na tejto platforme sú zaznamenané politiky otvoreného prístupu časopiseckých vydavateľov z celého sveta. Pri časopise sú vždy rozpísané podmienky autoarchivácie pre jednotlivé verzie článkov – vydavateľská verzia (Published Version), postprint (Accepted Version) a autorský rukopis/ preprint (Submitted Version). Sherpa Romeo uvádza, že: „Všetky informácie poskytované službou sú podľa našich najlepších vedomostí správne, ale nemožno sa na ne spoliehať pri právnom poradenstve.“[1].

Platforma Sherpa Romeo je dostupná v anglickom jazyku na: https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/ v novom prevedení. Doteraz fungovala stará verzia Sherpa Romeo, ktorá bola k 31.7.2020 zrušená.

AKO PRACOVAŤ SO SHERPA ROMEO V SÚVISLOSTI S INŠTITUCIONÁLNYM REPOZITÁROM?

V prvom kroku si autor vedeckej práce/spracovateľ publikačnej činnosti na stránke Sherpa Romeo cez SEARCH vyhľadá vydavateľa časopisu, alebo samotný časopis na základe názvu alebo ISSN. Následne mu načíta časopis/vydavateľa aj s potrebnými informáciami (pokiaľ tu sú registrované).

Ústredná knižnica SAV integrovala Sherpa Romeo do Inštitucionálneho repozitára SAV. Zobrazuje sa iba v procese nahrávania príloh k bibliografickým  záznamom článkov z časopisov v Katalógu publikačnej činnosti. Proces vyhľadávania priamo na platforme Sherpa Romeo teda nemusí autor/spracovateľ robiť, pokiaľ pracuje priamo v Katalógu publikačnej činnosti. Tam si vyhľadá svoju prácu, a keď stlačí Nahrať prílohu a ide o článok z časopisu, uvidí link do Sherpa. Stačí naň kliknúť.

Pri každom nájdenom časopise sa ukážu dve základné sekcie. Prvá sa volá Publication Information a obsahuje základné údaje o časopise: názov, ISSN, URL, vydavateľa. Druhá sekcia, Publisher Policy, je kľúčová pre používateľov tejto stránky. Nachádzajú sa tu údaje o autoarchivačnej politike (self-archiving policy) vydavateľa, teda na základe týchto údajov vie autor/spracovateľ zistiť, akú verziu článku, kde a za akých podmienok môže zverejniť ako OA.

V Sherpa Romeo sú verzie článku pomenované v angličtine nasledovne:

Published Version – vydavateľská verzia – finálna verzia článku v podobe ako je publikovaná.

Accepted Version – postprint – verzia článku po recenznom konaní, ale ešte nemá finálnu úpravu na publikovanie.

Submitted Version – preprint/ autorský rukopis – článok pred recenzným konaním.

Vždy po vyhľadaní článku sa zobrazia podmienky pre všetky tri verzie v poradí: Published Version, Accepted Version, Submitted Version. Vedľa týchto pomenovaní sú zobrazené sprievodné ikony, ktoré majú urýchliť používateľovi identifikovanie podstatných informácií.

Význam niektorých ikon:

£ OA Fee – Vyžaduje sa poplatok, aby sa článok stal Open Acces článkom.

X Not Permitted – neumožňuje Open Access

⌛ Embargo – Predstavuje časové obdobie, po ktorom sa môže zverejniť článok v režime verejne dostupné. Embargo sa počíta od dátumu publikovania.

© Copyright Owner – vlastník práv

Potom tu býva ikona pre Notes, Licence a Conditions, pričom v Conditions sú uvedené podmienky, ktoré treba dodržať pri zverejňovaní formou Open Access.

Pre lepšie zobrazenie politík treba rozkliknúť znamienko „+“ , ktoré je uvedené za každou verziu článku. Následne sa  vyrolujú podrobne rozpísané podmienky, ktoré inak nie sú viditeľné.

Niektoré časopisy majú uvedené aj viaceré rôzne politiky OA pre jednotlivé verzie, napr. tri pre vydavateľskú, dve pre postprint. Môžu sa líšiť totiž podmienky licenciami, lokáciami, atď.

V niektorých prípadoch sa jedna z možností vzťahuje len na podmienky financovateľa výskumu. Vtedy sa zobrazuje aj časť Prerequisite Funders a v nej je uvedený názov donora. Vtedy je zvyčajne rozdiel v embargu, v tomto prípade býva embargo kratšie. Financujúce organizácie a ich podmienky je tiež možné nájsť v databáze Sherpa Juliet.

Predtým, ako si používateľ pozrie podmienky v Sherpa Romeo,  je nutné zistiť, či článok, ktorý chce zverejniť v IR, je Open Access. Podmienky z Sherpa nie je možné aplikovať automaticky na celý časopis, pretože v mnohých prípadoch sa jedná o hybridné časopisy. Znamená to, že vydavateľ umožňuje v časopise publikovať autorom formou OA, ak si zaplatia poplatok za Open Access (APC). V ostatnom prípade bude článok čitateľom dostupný iba v rámci predplatného alebo po zaplatení za článok.

Ak je v Sherpa Romeo pri nájdenom časopise v časti Published Version uvedené £ OA Fee, jedná sa spravidla o hybridný časopis. V prípade, že je článok označený ako Open Access, môžeme sa riadiť nasledujúcimi podmienkami pre vydavateľskú verziu pre autoarchiváciu. Keď článok nemá uvedené, že je OA, vydavateľskú verziu nemôžeme verejne sprístupniť. V takom prípade pozeráme na podmienky pre Accepted Version, alebo Submitted Version, jedna z tých verzií väčšinou povoľuje zverejniť článok v IR. £ OA Fee sa týka vždy iba vydavateľskej verzie, nie postprintu či preprintu.

Location predstavujú miesta kam sa môže zverejniť článok, pre Inštitucionálny repozitár SAV môžeme brať do úvahy viacero variantov: Any Repository (hocijaký repozitár), Institutional Repository, Non-Commercial Institutional Repository, Non-Commercial Repository.

V Conditions sa zväčša vyžadujú podmienky typu: mať uvedeného vydavateľa, DOI, odkaz na vydavateľskú verziu.

Na stránke Sherpa Romeo sa nachádzajú v časti ABOUT rôzne dôležité údaje, napríklad v podsekcii GLOSSARY sú vysvetlené slovné spojenia, ktoré nemusia byť jasné používateľom.

Do Sherpa Romeo je môžné zaregistrovať časopis, vydavateľa, politiku vydavateľa prostredníctvom formulárov, ktoré sa nachádzajú v sekcii Contact. Ich tím odborníkov následne preskúma stránku vydavateľa, časopisu a politiku vydavateľa, ak spĺňa požiadavky bude zaregistrovaný.

SLUŽBA SHERPA JULIET

Ďalším významným nástrojom je SHERPA JULIET. Databáza Sherpa Juliet slúži na prehľad podmienok a odporúčaní financovateľov/donorov výskumov, ktoré musia vedci dodržiavať pri výskumnom procese a publikovaní výsledkov vedy formou OA.

Zoznam použitej literatúry

  1.  Sherpa Romeo [online]. Jisc [cit. 2020-07-16]. Dostupné na: https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/about.html
  2. Sherpa Juliet [online]. Jisc [cit. 2020-08-11]. Dostupné na: http://v2.sherpa.ac.uk/juliet/

Gabriela Straková, Ústredná knižnica SAV

gabriela.strakova@savba.sk


[1] All of the information provided by the service is correct to the best of our knowledge but should not be relied upon for legal advice.“