Nórsky register vedeckých časopisov,
seriálov a vydavateľov

(ďalej len „Nórsky zoznam“ alebo „Nordic List“)


Nórsky register vedeckých časopisov, seriálov a vydavateľov je databázou, ktorú spoločne produkujú: The National Board of Scholarly Publishing (NPU), ktoré má schvaľovaciu právomoc pre časopisy, série a vydavateľov a Norwegian Directorate for Higher Education and Skills v mene Norwegian Ministry of Education and Research (NSD) so zodpovednosťou za prevádzku. Tento register – krajinskými výskumnými inštitúciami rešpektovaných vedeckých časopisov a iných seriálových publikácií (napr. konferenčných zborníkov), ako aj autorizovaný zoznam uznávaných vedeckých vydavateľstiev – používajú Dánsko, Nórsko a Fínsko v rámci spoločného systému hodnotenia vedeckých publikačných výstupov (a rozdeľovania finančných prostriedkov).

Nórsky zoznam má teda dve časti: a) databázu seriálových publikácií (časopisov) a b) databázu vydavateľov. Časopisy a vydavateľov posudzuje a rozdeľuje do štyroch úrovní (level X-0-1-2).

Úroveň 1 je štandardné hodnotenie pre publikačné kanály, ktoré spĺňajú kritériá akademickej (vedeckej) kvality. Úroveň 2 je najvyšším hodnotením a je vyhradená pre najprestížnejšie medzinárodné časopisy a vedeckých vydavateľov. Štatút „úrovne 2“ udeľujú národné výbory odborníkov pre každú disciplínu a môžu sa udeliť najviac 20% časopisom a vydavateľom v danej disciplíne. Publikácie „úrovne 2“ generujú pre škandinávske akademické inštitúcie výrazne vyššie financovanie v porovnaní s publikáciami „úrovne 1“.  Časopisy a vydavateľstvá, ktoré sú označené ako neakademické, sa označujú ako „úroveň 0“, čo znamená, že sa nezapočítavajú do oficiálneho akademického systému. V Nordic List môžu byť preto, že tento sa pôvodne generoval z iných databáz (napr. WoS) a tituly boli až následne zaraďované do úrovní. Hodnotenie „0“ môže znamenať, že v publikačnom kanáli chýba adekvátny peer-review proces, že iným spôsobom nespĺňa základné kvalitatívne normy pre akademické časopisy, alebo že vykazuje znaky nekalých  publikačných  praktík. Od roku 2020 je ohlásené označovanie pochybných publikačných kanálov „úrovňou X“, čo znamená vyradenia z financovania.  Pozn.: Na Nórske centrum pre výskumné údaje je presunutá aj zodpovednosť za Európsky referenčný index pre humanitné a spoločenské vedy (ERIH PLUS) a je k dispozícii na tej istej webovej stránke ako Nórsky zoznam.

Ako je možné dostať sa do Nórskeho zoznamu?

Pôvodný register bol importovaný na základe údajov zo scientometrických databáz (WoS), pričom následne bol vytvorený ratingový systém a jednotlivé položky hodnotené odborníkmi v danej disciplíne.

Aj dnes je možné navrhnúť zaradenie publikačného kanála (časopisu, vydavateľa) do registra, avšak návrh musí pochádzať od používateľa – vedca, výskumníka, ktorý je z nórskeho, dánskeho alebo švédskeho akademického prostredia univerzít alebo z nezávislej výskumnej inštitúcie. Editor alebo knihovník tak môže urobiť, ak zároveň spĺňa vyššie uvedenú podmienku. Návrhy komerčných vydavateľov sa vôbec neberú do úvahy.

Aby bol časopis/seriál zaradený do Nórskeho zoznamu,  musí spĺňať  nasledujúce minimálne požiadavky:

  • platné ISSN (registrované v medzinárodnej agentúre ISSN)
  • Jasné postupy pre externý peer-review proces. Peer-review sa týka rôznych foriem redakčných postupov, ktoré sa líšia medzi vedeckými odbormi a ktoré preukazujú, že rukopis bol hodnotený jedným alebo viacerými nezávislými odborníkmi v danej oblasti.
  • Akademická redakčná rada (alebo jej ekvivalent) zložená prevažne z vedcov z univerzít, výskumných organizácií atď.
  • Medzinárodné alebo národné autorstvo (Autorstvo je medzinárodné, pokiaľ menej ako 2/3 autorov pochádzajú z jednej krajiny; autorstvo je národné, pokiaľ viac než 2/3 autorov pochádzajú z rovnakej krajiny; autorstvo je lokálne, pokiaľ viac ako 2/3 autorov pochádzajú z tej istej inštitúcie. pre národné alebo medzinárodné zloženie autorov môže maximálne 2/3 autorov patriť do tej istej inštitúcie.

Aby bol vydavateľ zaradený do Nórskeho zoznamu,  musí spĺňať  nasledujúce minimálne požiadavky:

  • vydávanie publikácií, ktoré sú v súlade s definíciou vedeckých publikácií
  • akademický publikačný program s externým procesom vzájomného hodnotenia (peer-review)
  • národné alebo medzinárodné zloženie autorov (maximálne 2/3 autorov môžu patriť do tej istej inštitúcie)
  • publikovať tituly s ISBN. Vydavateľ publikujúci iba tituly s ISSN nebudú akceptovaní, pretože publikácie s ISSN sa podávajú ako samostatné publikačné kanály.

Úrovne publikačných kanálov sa v priebehu roka implementujú alebo upravujú  postupne. Do úrovne 2 sa môže dostať časopis alebo vydavateľ len z úrovne 1.

Zoznam, ktorý je k dispozícii na stiahnutie, obsahuje  najnovšiu revíziu údajov.

https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/AlltidFerskListe

Stiahnuť ho vo formáte excel však môže len registrovaný a prihlásený používateľ. Vytvoriť účet používateľa je možné tu NL registračný formulár. Prihlásený používateľ, ak spĺňa predpoklady, môže tiež podávať návrh na zaradenie do databázy či komentovať publikačné kanály. Termín predloženia nových návrhov pre aktuálny rok je 30. november.

Ako je možné zistiť, či seriálová publikácia alebo vydavateľ je v Nórskom zozname?

  1. a) Vyhľadaním konkrétneho titulu seriálovej publikácie alebo vydavateľa:

https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/Forside

  1. b) Stiahnutím celého zoznamu časopisov alebo vydavateľov v excelovskej tabuľke (čo môže prihlásený používateľ; registrácia je bezplatná):

https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/AlltidFerskListe