Základné pojmy citovania

Základné pojmy

Citujúci dokument  = práca, ktorá odkazuje na inú prácu prostredníctvom citácie. Autor v citujúcom dokumente interpretuje alebo doslovne preberá myšlienky prevzaté z iných zdrojov, a zároveň v texte odkazuje na existujúcu relevantnú literatúru k spracovávanej problematike (na citovaný dokument).

Citovaný dokument = práca, ktorej myšlienky boli využité v inej práci, a preto je obsiahnutá v danej (citujúcej práci) v podobe citácie. Citujúci dokument musí vždy obsahovať bibliografický odkaz na citovaný dokument!

Citát = text doslovne prebratý z citovaného dokumentu. Zvyčajne sa označuje úvodzovkami, prípadne iným typom písma. Citáty sa píšu vždy v jazyku citujúceho dokumentu (pri preklade z iného jazyka sa originálne znenie textu citátu odporúča vložiť do poznámky pod čiarou).

Parafráza = uvádzanie myšlienok z citovaného dokumentu v pozmenenej (nie doslovnej) podobe. Parafráza sa píše bez úvodzoviek či iného typu písma.

Citácia = uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy obsahu (STN ISO 690:2012); symbol alebo údaj, ktorý označuje citované miesto. Slúži na spojenie prebratého textu so zoznamom bibliografických odkazov. Forma citácie závisí od techniky citovania.

Technika citovania = spôsob prepájania parafrázovaných textov alebo citátov so zoznamom bibliografických odkazov. Technika citovania má vplyv na formu citácie, aj na úpravu zoznamu bibliografických odkazov.

Bibliografický odkaz = štandardizovaný záznam o citovanom dokumente v zozname bibliografických odkazov, ktorý slúži na presnú identifikáciu dokumentu. Jeho štruktúru (výber identifikačných prvkov, ich formu a poradie) určuje štandard ISO 690 (2010), resp. STN ISO 690 (2012).

Zoznam bibliografických odkazov = množina odkazov na citované dokumenty nachádzajúca sa na konci textu. Usporiadanie bibliografických odkazov závisí od techniky citovania. Označuje sa aj ako Zoznam použitej literatúry, Použitá literatúra, Citovaná literatúra a pod.

STN ISO 690:2012 = slovenská technická norma, ktorá vymedzuje techniky citovania, základné princípy citovania a pravidlá tvorby bibliografických odkazov. Norma je platná pre územie Slovenskej republiky.

Samocitovanie a autocitácie

Samocitovanie = odkazovanie na vlastné diela.

Autocitácia = vzniká vtedy, keď autor alebo spoluautor cituje prácu, ktorej je autorom resp. spoluautorom.

V rámci publikačnej etiky platí, že citovať je potrebné všetko okrem všeobecne známych informácií (napr. že Zem je planéta Slnečnej sústavy, mačka je cicavec). Preto je nevyhnutné citovať aj všetky poznatky, ktoré pochádzajú z predchádzajúcich diel autora.

Samocitovanie je nutnosť, ale autocitácie sa nepočítajú (resp. nemali by sa počítať) ako ohlasy na práce autora!