Centrálny register evidencie publikačnej činnosti
a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) http://cms.crepc.sk/ vznikli pôvodne ako rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 2007 – 2008.

Cieľom registrov bolo:

  • komplexná automatizovaná evidencia publikačnej a umeleckej činnosti,
  • poskytovanie podkladov pre výpočet štátnej dotácie verejným vysokým školám v SR.
  • vytvorenie unikátneho informačného zdroja pre odbornú i laickú verejnosť.

V súčasnosti sú registre budované na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a vykonávacieho predpisu k zákonu, ktorým je vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

V CREPČ sa zaznamenávajú údaje o výstupoch publikačnej činnosti zamestnancov a študentov študijného programu tretieho stupňa verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl a publikované ohlasy na tieto výstupy publikačnej činnosti.

V CREUČ sa zaznamenávajú údaje o zverejnených umeleckých dielach a umeleckých výkonoch a publikované ohlasy na umelecké diela a umelecké výkony

  1. a) zamestnancov verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl, ktorí zabezpečujú výučbu predmetu, ktorý obsahuje umeleckú činnosť, a
  2. b) študentov verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl zapísaných na študijný program tretieho stupňa, ktorý obsahuje umeleckú činnosť.

Záznam v príslušnom registri sa pre jeden výstup publikačnej činnosti alebo výstup umeleckej činnosti vytvára len jedenkrát a zároveň len pre jedno pracovisko autora, na ktorom je v rámci pracovnej zmluvy zaradený na ustanovený týždenný pracovný čas (úväzok 100%).

Pozn.: Pretože sa uvedené predpisy nedajú aplikovať v SAV, SAV do registrov neprispieva. Buduje si vlastnú centrálnu databázu publikačnej činnosti a ohlasov, a to podľa internej  smernice SAV č. 303/A/2015 o evidencii a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov (účinná od 15. mája 2015), pričom základné princípy kategorizácie publikačnej činnosti a ohlasov sú totožné s CREPČ a vyhláškou. Do databázy sa (bez ohľadu na pracovný úväzok autora v organizácií SAV) v SAV povinne zapisujú práce, pri ktorých je ako afiliácia autora uvedený názov organizácie SAV, prípadne nie je uvedená žiadna afiliácia, ale práca preukázateľne vznikla v organizácií SAV, za čo zodpovedá štatutárny orgán.

Viac o evidencii publikačnej činnosti a ohlasov v SAV nájdete tu.