Centrálny register evidencie publikačnej činnosti
a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti

  • Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) http://cms.crepc.sk/ vznikli pôvodne ako rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 2007 – 2008.

Cieľom registrov bolo:

  • komplexná automatizovaná evidencia publikačnej a umeleckej činnosti,
  • poskytovanie podkladov pre výpočet štátnej dotácie verejným vysokým školám v SR.
  • vytvorenie unikátneho informačného zdroja pre odbornú i laickú verejnosť.

Do roku 2022 boli registre  budované na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a vykonávacieho predpisu k zákonu, ktorým bola vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, neskôr ju nahradila vyhláška MŠVVaŠ č. 397/2020 Z. z.  o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Celá časť o CREPČ bola vyňatá zo zákona o VŠ, a v novom znení vložená do § 26c a nasl. zákona 172/2005. Z. z., čím sa systém otvoril pre verejné výskumné inštitúcie založené Slovenskou akadémiou vied.  To, čo platí pre VŠ, platí aj pre VVI. 

Z § 26c ods. 1: … „V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti sa zaznamenávajú údaje o výstupoch publikačnej činnosti a ohlasoch na výstupy publikačnej činnosti zamestnancov vysokých škôl, zamestnancov verejných výskumných inštitúcií a študentov študijného programu tretieho stupňa verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl.“….

§ 26c ods. 9 zákona splnomocňuje ministerstvo školstva na vydanie vykonávacieho predpisu, avšak prechodné ustanovenia v zákone v § 28e ods. 7 ustanovujú, že do nadobudnutia účinnosti vykonávacieho právneho predpisu vydaného na základe § 26c ods. 9 zostáva v platnosti a účinnosti vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Do Centrálneho registra umeleckej činnosti verejná výskumná inštitúcia údaje nezaznamenáva. 

Prezentácia zo seminára pre spracovateľov o duálnej kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov  v SAV je dostupná časti tu. 

 Viac o evidencii publikačnej činnosti a ohlasov v SAV nájdete tu