Verejné licencie / creative commons

Licencie Creative Commons sú verejnými licenciami a nástrojom, ktorý už niekoľko rokov uľahčuje nakladanie s autorskými dielami, databázami a predmetmi, na ktoré sa vzťahujú práva súvisiace s autorským právom. Slúžia individuálnym nositeľom práv aj inštitúciám tým, že štandardizujú spôsob udelenia súhlasu. Fungujú na jednoduchom princípe: autor si zvolí jednu zo šiestich základných licencií Creative Commons, čím poskytne niektoré svoje práva potenciálnym používateľom.

Licencie Creative Commons využívajú nielen individuálni nositelia práv, ale aj veľké projekty, ako napríklad Wikipedia, Europeana, Flicr, Google, YouTube a mnohé ďalšie. Celkovo sú licencie Creative Commons využívané vo viac ako 50 jurisdikciách sveta.

Dôvody používania licencií Creative Commons:

  • medzinárodná zrozumiteľnosť,
  • graficky vyjadrené práva a povinnosti používateľa,
  • jednoduchá aplikácia,
  • obrovské množstvo dostupného materiálu.

Oblasti využívania licencií Creative Commons:

  • výučba (otvorené vzdelávacie zdroje),
  • tvorba a šírenie vedeckých textov (otvorený prístup),
  • tvorba webov a prezentácií,
  • literatúra,
  • hudba a videá,
  • a mnohé iné.

V súčasnosti je pod Creative Commons licencovaných už viac ako miliarda diel.

Jednotlivé prvky a licencie Creative Commons

Tabuľka č. 1 – Prvky licencií Creative Commons.

CCOznačenie licencie Creative Commons
BYUviesť autora

NCNepoužívať dielo komerčne
SAPri odvodených (spracovaných) dielach zachovať licenciu
NDNezasahovať do diela/nemeniť dielo

Tabuľka č. 2 – Piktogramy a stručný popis jednotlivých kombinácií licencií Creative Commons.

ATTRIBUTIONBYUviesť autora

ATTRIBUTION

NON-COMMERCIAL

BY-NCUviesť autora a nepoužívať dielo komerčne

ATTRIBUTION

SHARE ALIKE

BY-SAUviesť autora a pri odvodených dielach zachovať licenciu

ATTRIBUTION

NO DERIVATIVES

BY-NDUviesť autora a nezasahovať do diela/nemeniť dielo

ATTRIBUTION

NON-COMMERCIAL SHARE ALIKE

BY-NC-SAUviesť autora, nepoužívať dielo komerčne a pri odvodených dielach zachovať licenciu

ATTRIBUTION

NON-COMMERCIAL

NO DERIVATIVES

BY-NC-NDUviesť autora, nepoužívať dielo komerčne a nezasahovať do diela/nemeniť dielo

Tabuľka č. 3 – Piktogramy a stručný popis ďalších označení.

CCO

 

Žiadne autorské práva – tzv. vzdanie sa práv. V prípade nášho autorského zákona ide o udelenie najširšie možnej licencie v prospech používateľov.

Public Domain Mark

 

Označenie autorskoprávne voľných diel, t.j. už nechráneného materiálu.

Viac informácií je dostupných na:

Creative Commons – www.creativecommons.org

Ako fungujú licencie Creative Commons

V prípade,  ak sa rozhodnete licencie CC využiť, ich praktické využitie je veľmi jednoduché. Postačí ich umiestnenie, či už priamo do predmetu ochrany (napr. záverečná strana článku a pod.) alebo umiestnenie odkazu na licenciu na jasne viditeľné miesto, z ktorého vyplýva ich aplikácia na konkrétny materiál. Napr. v prípade fotografie môže ísť o umiestnenie na viditeľnom mieste na web stránke, v prípade videa môže ísť o umiestnenie do záverečnej časti záznamu a v prípade publikácie môže ísť o umiestnenie priamo do publikácie. Pri výbere vhodnej licencie Creative Commons môžete využiť aj nástroj podrobnejšie popísaný v ďalšej časti.

 

Z pozície používateľa nie je úlohu o nič náročnejšia. V prípade identifikácie obsahu na internete, ktorý je sprístupnený pod licenciou CC,  získate informáciu o dovolenom spôsobe použitia z dostupných piktogramov (skupina malých obrázkov využívaný v rámci CC, uvedené vyššie v tabuľke č. 2) bez potreby čítania licenčných podmienok ihneď získa informáciu o dovolenom spôsobe použitia.

 

Okrem práv súvisí s licenciami aj množina povinností v závislosti od zvoleného druhu. Jednotnou podmienkou povinnosťou pri všetkých 6 licenciách CC je povinnosť uvedenia autora a odkaz na licenciu v prípade použitia spôsobom vymedzeným v autorskom zákone. Ďalšie podmienky (povinnosti) už súvisia s konkrétnym druhom licencie. V praxi môže ísť o zákaz použitia na komerčné účely, zákaz realizácie akýchkoľvek úprav, prípadne povinnosť aplikácie rovnakej licencie v prípade spracovanie dostupného obsahu (napr. výraznejšie úpravy fotografie dostupnej na internete a pod.).

Ako nástroj, ktorý možno využiť pri výbere licencií Creative Commons možno,  využiť nástroj dostupný na:

https://creativecommons.org/choose/?lang=cs

Po zodpovedaní dvoch základných otázok je odporučená vhodná licencia Creative Commons. (Pozn.: slovenský jazyk implementovaný nie je, preto uvádzame v českom jazyku.)

V dolnej časti webovej stránky možno nájsť časť označenú ako „Máte webovou stránku?“, kde je dostupný html kód, ktorý možno vložiť do Vašej webovej stránky.

Pri výbere licencie prostredníctvom vyššie uvedeného nástroja odporúčame aj vyplnenie metadát k dielu, ktoré pomôžu pri jeho identifikácií v online priestore. Časť na vyplnenie metadát je označená ako „Pomozte ostatním uvést Vaše autorství!“.

 

Aplikácia licencií Creative Commons na tlačené publikácie

Príklad:

Viac informácii o verejných licenciách nájdete tu

Kde možno nájsť piktogramy (obrázky licencií Creative Commons) na stiahnutie?

https://creativecommons.org/about/downloads/

Kde možno nájsť rady ako správne označiť diela sprístupnené pod licenciami Creative Commons?

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Marking_your_work_with_a_CC_license#Marking_Specific_Media

Čo možno využiť na vyhľadanie diel dostupných pod licenciami Creative Commons?

https://ccsearch.creativecommons.org/

https://www.flickr.com/creativecommons/

https://www.google.sk/advanced_search?q=dom&sxsrf=ACYBGNR2305EFrjazwMETQuTHxS40Vye6w:1573192646041&hl=sk – je potrebné v rámci časti „práva na použitie“ nastaviť predpokladaný spôsob použitia