DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI)​

Čo je DOI?

Medzinárodný jednoznačný a trvalý identifikátor elektronického dokumentu, ktorý zabezpečuje trvalý odkaz na elektronický dokument v prostredí internetu. Prideľuje sa na základe členstva SAV v registračnej agentúre CrossRef.

Na čo DOI slúži a komu sa prideľuje ?

DOI sa prideľuje iba tým objektom (publikáciám), ktorých plné texty sú online dostupné v digitálnej forme (majú svoje vlastné, unikátne URL – napr. http://…) v internete. Každý dokument musí mať tzv. response page. Stránka s odpoveďou (response page), ktorá sa používateľovi zobrazí po zadaní DOI musí obsahovať minimálne úplnú bibliografickú citáciu, resp. úplné bibliografické údaje (vrátane DOI). Ďalej musí byť zobrazený mechanizmus, ako sa používateľ dostane k plnému textu. Väčšina členov združenia CrossRef zobrazuje stránku s abstraktom a umožňuje automaticky získať prístup k plnému textu.

Čo má obsahovať response page http://www.crossref.org/02publishers/doi_display_guidelines.html

DOI poskytuje trvalý odkaz na plný text, prípadne na stránku, z ktorej je plný text dostupný Prideľuje sa ľubovoľným typom on-line dokumentov (pozri http://help.crossref.org/#deposits)

  • Časopisecké články, kapitoly v knihe, konferenčné príspevky, príspevky v zborníkoch, normy, technické správy, kvalifikačné práce, samostatné tabuľky, grafy, dátové súbory a pod.
  • DOI číslo sa prideľuje každému on-line obsahu, pri ktorom sa vyžaduje trvalý identifikátor
  • Nemusí ísť iba o verejne dostupné príspevky. DOI majú aj príspevky v databázach, ktoré sú dostupné iba predplatiteľom licencií (ProQest, WOS, EBSCO, Springer a pod.)

Prideľovanie DOI v SAV

1. Vytvorenie samotného DOI linku (vytvára si žiadateľ o DOI podľa nižšie uvedených kritérií)

Súčasťou prefixu je ID savsk = 10.31577

DOI sa uvádza v tvare:

https://doi.org/prefix/suffix

TYPY DOKUMENTOV

V súčasnosti zabezpečujeme prideľovanie DOI pre:

• Časopisy: vrátane článkov a suplementov (doplňujúcich materiálov).
• Knihy: na úrovni knihy, či kapitoly, knihy môžu byť vložené ako monografie, série či edície.

Najčastejšie používané DOI:

Pre knihy:

10.31577/rok.ISBN

Pre kapitoly:

10.31577/rok.ISBN.strany

Pre časopisy-články:

10.31577/dohodnuta-skratka-casopisu.rok.číslo.poradové číslo článku

Pozn. Poradové číslo článku môže byť číslo článku v rámci daného ročníka časopisu, alebo poradové číslo článku s registráciou DOI. Voľba je na žiadateľovi.

Pre časopisy:

  1. 31577/dohodnuta-skratka-casopisu.rok.číslo

Umiestnenie DOI v dokumente

Odporúčame umiestniť DOI v dokumente na viditeľnom mieste – do hlavičky alebo pätky dokumentu.

2. Vytvorenie tvz. Response Page (zabezpečí si žiadateľ o DOI podľa nižšie uvedených kritérií).

Čo je to Response Page alebo Landing Page. Ide o stránku so základnými údajmi o dokumente vrátane linku k dokumentu, referencii či spôsobe ich citovania. Každý dokument s prideleným DOI musí mať Response Page (ukážka). Je to základná podmienka služby. Výpočtové stredisko SAV vytvorilo sofistikovaný systém na vytváranie práve takýchto Response Pages. Návody k tomu ako s týmto systémom pracovať nájdete tu: PDF alebo HTML.

LANDING (RESPONSE) PAGE

Je to stránka, ktorá by mala obsahovať tieto náležitosti a bude zverejnená:

  1. Názov časopisu, knihy, článku, kapitoly (v anglickom jazyku)
  2. Obsahy
  3. Abstrakt + link na plný text ak ho chceme zverejniť (v anglickom jazyku)
  4. Plný text HTML alebo PDF alebo Nasmerovanie používateľov na trvalý link k dokumentu
  5. Prevzatie odkazov pre referečné systémy (Referencie na dokumenty iných autorov) *
  6. Metadáta pre spoločnosti tretích strán
  7. „Ako citovať“ – inštrukcie na stránkach dokumentu
  8. Odkazy na sociálne siet

*Referencie – prosím uvádzať DOI na články citovaných autorov priamo v texte a to tak, aby bol link DOI živý – teda kliknutím by sme sa rovno prelinkovali na landing page alebo priamo na citovaný dokument. Druhá možnosť je pridávať referencie na Landing page

3. Trvalé umiestnenie dokumentu. (zabezpečí si žiadateľ o DOI)

Dokument musí byť trvale umiestnený a dostupný s uvedeným DOI ako linkom. (DOI sa ako link uvedie na Response Page a tiež priamo v dokumente – PDF).

4. Žiadateľ napíše mail, v ktorom uvedie o koľko DOI žiada a pre aké dokumenty (tituly). Ako prílohu pošle aj vyplnenú Excelovskú tabuľku.

5. Registrácie metadát poskytnutých žiadateľom do CrossRefu robí knižnica.

6. Poplatky. Ročný poplatok (zatiaľ) hradí knižnica. Poplatky za jednotlivé pridelené DOI si hradí žiadateľ. Poplatky mu budú refundované na základe uzatvorenej zmluvy medzi knižnicou a ústavom (žiadateľom), v rámci ktorej budú určené aj práva a povinnosti zmluvných stán.

7. Žiadateľ (ústav) o DOI si určí kontaktné osoby, ktoré budú oprávnené žiadať o pridelenie DOI.

8. Akékoľvek zmeny týkajúce sa dokumentu (zmena umiestnenia, zmena údajov a podobne..), ktorému bolo pridelené DOI je povinný žiadateľ oznámiť knižnici, aby mohlo dôjsť k náprave.